Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster",

Zarząd Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster" informuje, że w wyniku rozpatrzenia otrzymanego wniosku, w dniu 04.12.2008, na podstawie § 14 p. 1 c), w związku z § 11 p. 1 Statutu SŻ "Samoster", pojął decyzję o wykluczeniu Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster".

[ 04-12-2008, dodał: AIKI ]

Uchwała Zarządu

Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster”

z dnia 04.12.2008

Do Zarządu SŻ Samoster wpłynął w dniu 03.12.2008 formalny wniosek członka Stowarzyszenia (.....) o wykluczenie Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster", wraz z uzasadnieniem.

Po rozpatrzeniu szerokiego spektrum związanych ze sprawą okoliczności, na podstawie § 14 p. 1 c), w związku z § 11 p.1 Statutu, Zarząd podjął decyzję o:

 1. Wykluczeniu Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster", ze skutkiem natychmiastowym. Podjęta decyzja nie przekreśla ewentualności złożenia przez zainteresowanego wniosku o ponowne przyjęcie, co jednak nie powinno nastąpić przed upływem 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.
 2. Poinformowaniu o powyższej decyzji zainteresowanego, oraz opublikowaniu jej sentencji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. Poinformowaniu zainteresowanego o przysługującej mu zgodnie z § 14 p. 3 możliwości odwołania się od powyższej decyzji do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także o ustalonych dla tego statutowych terminów.

/-/Andrzej Kapłan

/-/Irena Dubrawska

/-/Wojciech Zientara

Uchwała Zarządu

Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster”

z dnia 10.12.2008

Uwzględniając reakcje uczestników internetowej grupy dyskusyjnej „pl rec zeglarstwo” po ogłoszeniu w dniu 04.12.2008 decyzji o wykluczeniu Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster”, poczuwając się do wynikającej z rodowodu Stowarzyszenia wspólnoty z uczestnikami ww. grupy dyskusyjnej podjął następujące decyzje:

 1. Bez względu na decyzję zainteresowanego, skierować Uchwałę z dnia 04.12.2008 o wykluczeniu Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster" do zatwierdzenia na Walnym sprawozdawczo-wyborczym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się w I kwartale 2009 roku.
 2. Jednocześnie z przekazaniem Tomaszowi Janiszewskiemu uzasadnienia decyzji o wykluczeniu zwrócić się do Niego z prośbą o wyrażenie zgody na opublikowanie tego uzasadnienia na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. Opublikować niniejszą decyzję na stronie internetowej Stowarzyszenia

/-/Andrzej Kapłan

/-/Irena Dubrawska

/-/Wojciech Zientara

[ 10-12-2008, dodał: AIKI ]

od: Tomasz Janiszewski

do: Stowarzyszenie Zeglarskie Samoster

data: 13 grudnia 2008 19:33

Ależ proszę, publikujcie. Ja nie mam powodów abym się wstydził tego co zrobiłem

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu

Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster”

z dnia 04.12.2008w sprawie wykluczenie Tomasza Janiszewskiego

ze składu członków Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster"

Podstawowym zarzutem postawionym i umotywowanym we wniosku było postępowanie szkodzące wizerunkowi Stowarzyszenia, co stanowi naruszenie § 11 p. 1 Statutu . Wydruk wniosku stanowi załącznik 1 do niniejszego uzasadnienia.

Po otrzymaniu wniosku Zarząd podjął następujące działania:

 1. Tomaszowi Janiszewskiemu dostarczono treść wniosku z prośbą o przedstawienie stanowiska. Stanowisko to zostało Zarządowi dostarczone i stanowi załącznik 2 do uzasadnienia.
 2. Wniosek o wykluczenie został przedstawiony członkom Stowarzyszenia pod głosowanie, wraz z prośbą o wyrażenie swoich opinii. Treść skierowanego pod głosowanie wniosku stanowi załącznik 3 do niniejszego wniosku.
 3. W dniu 03.12.2008, Zarząd przyjął propozycję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia spotkania Zarządu i 2 członków Komisji Rewizyjnej, tj. bez udziału zainteresowanego, który jest również członkiem KR, w celu przedyskutowania problemu.
 4. Spotkanie odbyło się w tym samym dniu i było poświęcone rozpatrzeniu sprawy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały. Notatka z tego spotkania stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.
 5. Po zakończeniu przedstawionej w punkcie 2 powyżej procedury głosowania Zarząd przeanalizował jej wyniki, które były następujące:

  W głosowaniu wzięło udział 57 % członków Stowarzyszenia, Zarząd zauważył, że taka ilość uczestniczących tworzy quorum, które na Walnym Zebraniu w myśl § 18 p. 2 Statutu pozwala podjąć każdą decyzję.

  W rezultacie głosowania ustalono, że:

  1. jedna osoba wstrzymała się od podjęcia decyzji,
  2. dwie osoby opowiedziały się za zawieszeniem Tomasza Janiszewskiego w prawach członka Stowarzyszenia z jednoczesnym wyłączeniem z listy mailingowej. Po dodatkowej analizie zapisów statutowych Zarząd skonstatował nieprawidłowość w sformułowaniu przedmiotu głosowania, ponieważ Statut Stowarzyszenia nie przewiduje instytucji zawieszenia w prawach członka,
  3. jedna osoba opowiedziała się przeciw wykluczeniu Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia,
  4. pozostałe osoby głosujące opowiedziały się za wykluczeniem Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia.
 6. W momencie podejmowania decyzji o wykluczeniu Zarząd w swoich rozważaniach uwzględniał przedstawione wyżej wyniki głosowania.
 7. Po podjęciu decyzji o wykluczeniu, w dniu 06.12.2008 Zarząd otrzymał stanowisko kolejnych członków Stowarzyszenia, którzy post factum zapoznali się ze skierowanym do wszystkich wnioskiem i udzielili odpowiedzi z opóźnieniem. Uwzględniając te dodatkowe głosy frekwencja głosujących wyniosła 67,9 % a zmienione rezultaty głosowania wyglądają następująco:
  1. dwie osoby wstrzymały się od podjęcia decyzji,
  2. trzy osoby opowiedziały się za zawieszeniem Tomasza Janiszewskiego w prawach członka Stowarzyszenia z jednoczesnym wyłączeniem z listy mailingowej,
  3. jedna osoba opowiedziała się przeciw wykluczeniu Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia,
  4. pozostałe osoby głosujące opowiedziały się za wykluczeniem Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia.

  Przy podejmowaniu decyzji wyrażonej uchwałą z dnia 04.12.2008 Zarząd kierował się następującymi przesłankami:

  1. Celem podstawowym, przyświecającym wszelkim działaniom Zarządu jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia. W rozpatrywanym przypadku dotyczy to celu zapisanego w § 4 p.1 Statutu tzn. „Rozwój rekreacyjnych form uprawiania żeglarstwa", rozumianego jako dążenie do ograniczenia lub likwidacji przeszkód utrudniających ów rozwój.
  2. W chwili obecnej za główną przeszkodę dla tego rozwoju Zarząd uznaje anachroniczne regulacje prawne dotyczące żeglarstwa, więc podejmowane są działania ukierunkowane na legalną w świetle prawa zmianę tego stanu rzeczy.
  3. Zarząd uznaje, iż działając w przedstawionym kierunku, aby być skutecznym należy szczególną uwagę zwracać na dobry wizerunek publiczny stowarzyszenia, co ułatwia dotarcie do osób publicznych mających wpływ na kierunek zmian w regulacjach prawnych, takich jak parlamentarzyści, czy wysokiego nieraz szczebla urzędnicy administracji państwowej. Dobry wizerunek publiczny ma również zdaniem Zarządu niemało ważne znaczenie dla tzw. „pierwszego wrażenia" osób otrzymujących od Stowarzyszenia pisemne lub przesyłane drogą elektroniczną propozycje, prośby czy opinie w sprawach objętych działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie.
  4. Zdaniem Zarządu wizerunek publiczny Stowarzyszenia powstaje w świadomości społecznej na podstawie publikowanych w dostępnych środkach przekazu informacji o działaniach stowarzyszenia, efektach tych działań, udziale przedstawicieli Stowarzyszenia w konsultacjach projektowanych rozwiązań i nagłaśnianiu tego, uregulowanego ustawowo lobbingu a także, a może nawet przede wszystkim na podstawie prezentowanych na forum publicznym wypowiedzi zarówno tych oficjalnych, jak i formułowanych przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Ten ostatni element nabiera szczególnej wagi wówczas, kiedy będący autorem wypowiedzi członek Stowarzyszenia jest identyfikowany z jego nazwą. Jeśli ponadto członek ów często i szeroko prezentuje swoje wypowiedzi wskazana wyżej waga jeszcze rośnie.
  5. Zarząd uznaje, że internetowa aktywność Tomasza Janiszewskiego jest cennym wkładem w realizację przedstawionego w p. 1 celu statutowego, bowiem skutkuje ona wskazaniem różnych nowych miejsc w internecie, gdzie toczą się dyskusje dotyczące żeglarstwa i tym samym pozwala włączyć się w te dyskusje innym członkom Stowarzyszenia, w celu prezentacji założeń programowych Stowarzyszenia lub polemiki z wypowiedziami niezgodnymi czy szkodliwymi z punktu widzenia dążeń Stowarzyszenia.
  6. Zdaniem Zarządu częste wypowiedzi Tomasza Janiszewskiego w dyskusjach na różnych portalach i stronach, oraz forach dyskusyjnych w internecie powodują, iż jest On rozpoznawalnym uczestnikiem tych dyskusji czy polemik.
  7. Zarząd zauważył, że w swoich wypowiedziach we wskazanych wyżej dyskusjach Tomasz Janiszewski niejednokrotnie używał w różnych kontekstach skróconej, potocznej nazwy Stowarzyszenia, posługując się słowem „Samoster". (przykłady na żądanie zainteresowanego)
  8. Zarząd uznał, że stosowana przez Tomasza Janiszewskiego w wypowiedziach retoryka, stylistyka i dobór określeń, szczególnie tych o pejoratywnym wydźwięku, takich jak np.: „komuch", „doopek", „beton" ……., powoduje, że bez względu na kontekst jest on często przez oponentów, a nawet tylko obserwatorów dyskusji postrzegany jako osoba niekulturalna, lub wręcz ordynarna, nie przyjmująca argumentów kontr-dyskutanta i za wszelką cenę dążąca do narzucenia swojego punktu widzenia. Świadczą o tym odpowiedzi oponentów i komentarze obserwatorów dyskusji. (przykłady na żądanie zainteresowanego)
  9. Zarząd uznał, że okoliczności wskazane w punktach 6, i 7 powyżej, to dawanie odbiorcom wypowiedzi do zrozumienia, że ich autor występuje w imieniu Stowarzyszenia - być może nie celowe czy nawet nieświadome. (przykłady takiego odbioru wypowiedzi na żądanie zainteresowanego).
  10. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia § 21 p. 2 d. do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu jest upoważniony Zarząd. W upływającej kadencji Zarząd nie udzielał nikomu wynikających z § 29 p. 2 Statutu pełnomocnictw do działania w konkretnych sprawach Stowarzyszenia, jak również nie upoważniał nikogo do powoływania się na Stowarzyszenie w dyskusjach publicznych.
  11. Zarząd uznał, że opisane w punkcie 8 postępowanie Tomasza Janiszewskiego w połączeniu ze wskazaną w punkcie 5 Jego aktywnością w publicznym medium jakim jest internet, w świetle okoliczności opisanych w punkcie 9, buduje u odbiorców nieuprawnione skojarzenia o negatywnych dla stowarzyszenia skutkach, w postaci naruszenia dobrego wizerunku publicznego Stowarzyszenia.
  12. Dodatkowo, przy rozpatrywaniu sprawy Zarząd wziął pod uwagę:

   1. okoliczność, że pod adresem Tomasza Janiszewskiego niejednokrotnie w rozmowach padały ze strony innych członków Stowarzyszenia uwagi i zastrzeżenia odnoszące się do formy Jego internetowej ekspresji,
   2. podobnego rodzaju zastrzeżenia, uwagi i tłumaczenia, które wielokrotnie były formułowane podczas rozmów telefonicznych prowadzonych przez Tomasza Janiszewskiego z Prezesem Zarządu i osobiście z innymi członkami Stowarzyszenia,
   3. przeprowadzoną z Tomaszem Janiszewskim, w przeddzień złożenia wniosku, w tawernie Tuż za Horyzontem rozmowę Prezesa i jednego z członków Zarządu z udziałem późniejszego wnioskodawcy, w której elementy wskazane wyżej były z naciskiem wielokrotnie powtórzone.

  Uwzględniając wszystkie bez wyjątku przedstawione powyżej fakty i okoliczności Zarząd podjął uchwałę o wykluczeniu Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster", ze skutkiem natychmiastowym, w ogłoszonym brzmieniu.

  Za Zarząd Stowarzyszenia Żeglarskiego „Samoster”

  /-/

  Andrzej Kapłan

[ 13-12-2008, dodał: AIKI ]

W dniu 04.02.2009, na walnym zebraniu Stowarzyszenia uchwała zarządu z dnia 04.12.2008 o wykluczeniu Tomasza Janiszewskiego ze składu członków Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster" została w głosowaniu zatwierdzona przy jednym głosie przeciwnym i trzech wstrzymujących się.

[ 05-02-2009, dodał: AIKI ]


Aktualne

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin