Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Wzory pism różnych - ludzie listy piszą...

Tutaj zbieramy różne pisma i listy, które można wysyłać w intencji sprzeciwiania się kreowanym głównie w PZŻ wypaczeniom tudzież budowaniu publicznej świadomości rzeczywistych celów, metod działania i motywacji osób związanych ze Związkiem.

Zapytanie do GIODO

można wysłać pocztą elektroniczną - adres: kancelaria@giodo.gov.pl, podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), pamietaj - list musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz zawierać Twój adres.

Uwaga! Poniższy wzór jest już częsciowo nieaktualny, ze względu na nowelizację ustawy o KF i zmianę rozporządzeń. [ dodane 14-11-2006 ]

Od:
[imię i nazwisko]
[adres]

Do:
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dotyczy sprawy:

Przestrzegania postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych, przez administratorów zbiorów danych osobowych prowadzonych przez: Polski Związek Żeglarski ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa oraz zrzeszone w nim Okręgowe Związki Żeglarskie.

Opis - wyjaśnienie:

Polski Związek Żeglarski a także zrzeszone w nim Okręgowe Związki Żeglarskie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729) prowadzą zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Powierzone Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu zadania polegają między innymi na wydawaniu i ewidencjonowaniu tzw. "patentów żeglarskich" oraz na egzaminowaniu osób, ubiegających się o posiadanie tych dokumentów. Część z tych zadań została przez PZŻ przekazana zrzeszonym OZŻ, które ewidencjonują i wydają patenty dla niższych stopni żeglarskich. Analogiczna sytuacja ma miejsce przy rejestracji jachtów: PZŻ prowadzi rejestr numerów POL dla jachtów morskich, a Okręgowe Związki Żeglarskie poprzez swoich inspektorów technicznych prowadzą rejestry jachtów śródlądowych. Chociaż rejestracja jachtów śródlądowych jest wg obowiązującego stanu prawnego nieobowiązkowa, jednak można jej dokonać dobrowolnie, co jednak wiąże się z podaniem wymaganych przez rejestrującego danych osobowych. W związku z prowadzeniem ww. zadań, w siedzibie Polskiego Związku Żeglarskiego zbierane i przetwarzane są zbiory danych osobowych, dotyczące osób którym wydano dokumenty, wymagane dla uprawiania żeglarskiej rekreacji, oraz osób, które zgłaszają jachty do rejestru POL. Obowiązek posiadania dokumentów wymaganych dla uprawiania żeglarskiej rekreacji wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729). Analogiczne zbiory danych dla niższych stopni żeglarskich są gromadzone na szczeblu OZŻ. Również zbiory danych dotyczących rejestracji jachtów śródlądowych są gromadzone przez Okręgowe Związki Żeglarskie. Przetwarzane i przechowywane dane obejmują imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, dane teleadresowe, i inne dane wymagane przez PZŻ i OZŻ.

Z art. 40 Ustawy o ochronie danych osobowych wynika obowiązek polegający na zgłoszeniu faktu prowadzenia zbioru danych osobowych do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych, prowadzonego przez GIODO. Ponadto osoby zgłaszające się do PZŻ lub OZŻ w celu odebrania dokumentów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729), lub dokonujące rejestracji jachtów powinny być informowane o swoich prawach, wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

Żądanie:

Niniejszym wnoszę o podjęcie działań mających na celu kontrolę przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych przez wskazane wyżej instytucje gromadzące i przetwarzające moje dane osobowe.

Jednocześnie proszę o przesłanie mi – w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - informacji o wszelkich działaniach w podnoszonej sprawie.

Z poważaniem
..........

Żądanie zwrotu opłaty za patent PZŻ

Jeszcze w ubiegłym roku nasz kolega Jaromir R. po analizie regulacji prawnych dotyczących egzaminów i wydawania patentów żeglarskich rozpoczął z PZŻ i Pomorskim OZŻ korespondencję celem odzyskania nie umocowanych prawnie opłat poniesionych podczas zdobywania przez syna patentu żeglarza jachtowego oraz swoich patentów. Informacje na ten temat były zamieszczane na forum strony www PZŻ (obecnie na 5 stronie, tytuł: "Nielegalne oplaty za wydawanie patentow...", ostatni wpis ze stycznia 2005). Według mojej wiedzy korespondencja ta jest obecnie na etapie: "oddaj Pan patent, a my oddamy pieniądze".

Okazuje się, że znajdują się kolejne osoby, które podjęły tego rodzaju działania. Poniżej znajdziecie treść pisma wysłanego przez jedną z takich osób, której danych nie wpisałem, bo w sprawie nie chodzi o to kto pisze, tylko o zasady.

Poczytajcie, przemyślcie i...

Andrzej Kapłan

Niedawne uchwalenie noweli (niebezpieczne żeglarstwo w Sejmie) która dopiero da PZŻ podstawę do pobierania opłat, NIC na razie nie zmienia z braku rozporządzeń wykonawczych, więc żeglarze A.D. 2005 też mogą pisać! Aha, wysłać trzeba poleconym - przp. Cypis

Uwaga! Poniższy wzór okazał się nietrafiony, ponieważ nie ma formy zażalenia. Jak napisać skutecznie - radzimy indywidualnie - patrz Zwrot nielegalnych opłat za patenty - deklarujemy pomoc prawną. [ dodane 04-05-2005 ]

[miejscowość, dd.mm.rrr]

[imię nazwisko]
[ulica, nr domu]
[kod pocztowy, miejscowość]

Prezes
Polskiego Związku Żeglarskiego
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

Dnia .......... roku otrzymałem patent jachtowego sternika morskiego nr .......... (nr druku ..........). Podczas całej procedury egzaminacyjnej pobrano ode mnie następujące opłaty:

 • w dniu [dd.mm.rrrr] za egzamin manewrowy na JSM - 400zł (kserokopia KP w załączeniu)
 • w dniu [dd.mm.rrrr] za egzamin teoretyczny na JSM - 400zł (kserokopia KP w załączeniu)
 • - w dniu [dd.mm.rrrr] za wydanie patentu - 250zł (kserokopia KP w załączeniu)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 1997 w sprawie uprawiania żeglarstwa (na której to podstawie prawnej – jak sądzę – PZŻ wydał mi patent) określa enumeratywnie warunki wydania patentu:

㤠12. 3. Warunkiem uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego jest:

 1. ukończenie 18 roku życia,
 2. posiadanie patentu sternika jachtowego,
 3. udział minimum w 3 rejsach morskich w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, po uzyskaniu patentu sternika jachtowego. Przynajmniej jeden z tych rejsów musi odbywać się po wodach pływowych o skoku pływu powyżej 1,5 m.”

oraz:

„§ 21. Osoba ubiegająca się o patent żeglarski lub motorowodny składa następujące dokumenty:

 1. wniosek o nadanie patentu,
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań warunkujących otrzymanie określonego patentu; udział w rejsach i staże mogą być poświadczone przez osoby z odpowiednim patentem żeglarskim lub motorowodnym albo przez pisemne oświadczenie własne - na podstawie wpisów w dziennikach jachtowych,
 3. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawnienie żeglarstwa na jachtach żaglowych lub motorowych, jeżeli kandydat nie ukończył 18 roku życia,
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa na jachtach żaglowych lub motorowych.”

Przepisy nigdzie nie nakładają na mnie obowiązku wniesienia jakiejkolwiek opłaty egzaminacyjnej czy „za wydanie patentu”. Natomiast wewnętrzne „instrukcje”, „informacje” czy „decyzje zarządu” nie mają wobec mnie (jako osoby niezrzeszonej w jakimkolwiek klubie, a przez to w OZŻ i co za tym idzie w PZŻ) zastosowania.

Sumując powyższe żądam zwrotu opłat:

 1. za egzamin praktyczny w wysokości 400zł,
 2. za egzamin teoretyczny w wysokości 400zł,
 3. za wydanie patentu w wysokości 250zł,

- razem w kwocie 1050zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Wydawanie patentów żeglarskich jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, załatwienia sprawy oczekuję więc w terminie przewidzianym art. 35 kpa.

z poważaniem
[podpis]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin