Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Co z opłatami za patenty? - skarga do PKS

Nadal starannie przechowujcie dowody wpłat za egzamin i patent oraz żądajcie od właściwego OZŻ-u zwrotu pobranych od Was bezprawnie opłat. (zob. Żądanie zwrotu opłaty za patent PZŻ)

PZŻ wciąż nie ma podstaw prawnych do pobierania jakichkolwiek opłat za egzaminy i patenty, mimo określenia w nowelizacji ustawy ich maksymalnych stawek, gdyż to minister ma określić wysokość opłat w rozporządzeniu, a rozporządzenia jak nie było, tak nie ma. Prezydium PZŻ jednak po staremu dzielnie wyręczyło ministerstwo i ustaliło sobie nowy cennik, a - nie wymienione nawet słowem w ustawie! - OZŻ-ty bez przeszkód go egzekwują.

Napisalismy w tej sprawie do PKS, czyli organu sprawującego nadzór nad PZŻ. PKS przesłała nasze pismo do PZŻ, odpowiedzi jeszcze nie ma, a opłaty są pobierane. Czyli jak zwykle. Przypomnijmy, że PKS raz już uchyliła uchwałę Prezydium PZŻ, dwukrotnie podnoszącą ceny, nie znajdując uzasadnienia dla aż tak wielkiej podwyżki... a przy okazji "wyszło", że w ogóle opłaty te nia mają umocowania w prawie - i stąd m.in. nowela. Poniżej treść skargi.

Samoster do Prezesa PKS

Warszawa, 2005-06-30

Szanowny Panie Prezesesie

Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster” wnosi o interwencję w następującej sprawie:

Dnia 31 maja weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U.05.85.726). Zmieniła ona, między innymi, całkowicie przepisy dotyczące wydawania patentów żeglarskich w Polsce, wprowadzając nowy art. 53a. Ustawa umożliwia obecnie pobieranie opłat za wydawanie patentów przez właściwy polski związek sportowy, jednakże wysokość tych opłat ustalić ma minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu, wydając w tej sprawie rozporządzenie (art. 53a ust.6. pkt 2). Ustawa określa jednak maksymalne stawki tych opłat oraz konieczność stosowania ulg.

Dotychczas Minister Edukacji, Nauki i Sportu takiego rozporządzenia nie wydał. Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej taką sytuację przewidziała w art. 5, ust. 4. ustanawiając, że dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do dnia wydania nowych (nie dłużej jednak niż do 31 listopada 2005. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 1997 w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz.U.97.112.729) również nie ustala w żadnym ze swych paragrafów jakiejkolwiek wysokości opłat.

Dnia 14 czerwca 2005 roku na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego opublikowano wpis o treści: Uchwała Prezydium PZŻ w sprawie zasad organizacji kursów na patenty żeglarskie i stopnie instruktorskie w 2005 roku oraz nowy cennik PZŻ (wydruk ze strony internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego w załączeniu). W treści tego wpisu znajduje się, między innymi, cennik patentów i egzaminów na patenty żeglarskie wydawane na podstawie ustawy o kulturze fizycznej.

Prezydium PZŻ ustalając ten cennik postąpiło wbrew literze wymienionej na wstępie ustawy, która składa obowiązek ustalenia cen egzaminów i patentów na ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu.

Art. 53a ustawy o kulturze fizycznej ceduje prawo i obowiązek wydawania patentów żeglarskich na właściwe polskie związki sportowe. (art. 53a. ust 3). Tymczasem w §1 uchwały Prezydium PZŻ stanowi: „Szkolenia na patenty żeglarskie będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Szkolenia na stopnie instruktorskie będą się odbywały zgodnie z programem szkolenia przyjętym uchwałą Zarządu PZŻ z dnia 4 kwietnia 2004 r.”

Z zapisu tego wynika, iż Prezydium PZŻ jest zdania, że do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych Okręgowe Związki Żeglarskie będą mogły tak, jak dotychczas wydawać patenty żeglarskie. Praktyka potwierdza zresztą to rozumowanie – OZŻ-ty po 31 maja 2005 nadal przeprowadzają egzaminy i wydają patenty.

Tymczasem Ustawa o kulturze fizycznej precyzuje definicję polskiego związku sportowego (art. 10 i art. 10a). Nie sposób zinterpretować jej uznając, że OZŻ jest polskim związkiem sportowym.

Okręgowe Związki Żeglarskie nie mogą więc w świetle obowiązującego prawa przeprowadzać egzaminów i wydawać patentów.

Ponadto art. 53a ust 5. ustawy o kulturze fizycznej nakłada na PZŻ obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych patentów, co w świetle obecnej praktyki zdecentralizowanego egzaminowania i wydawania patentów przez OZŻ nie wydaje się możliwe do wykonania.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster” wnosi o podjęcie działań przewidzianych art. 16, ust. 1 ustawy z 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz.U.01.81.889 z późniejszymi zmianami) w stosunku do Polskiego Związku Żeglarskiego, to jest:

Zażądać natychmiastowego usunięcia uchybień, a w przypadku braku reakcji lub odmowy - wystąpić do sądu (w trybie art. 17 ustawy z 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej, tekst jednolity: Dz.U.01.81.889 z późniejszymi zmianami) o zawieszenie wykonanie uchwały Prezydium PZŻ z dnia 6 czerwca 2005 r w sprawie zasad organizacji kursów na patenty żeglarskie i stopnie instruktorskie w 2005 roku oraz nowy cennik PZŻ jako niezgodnej z prawem oraz zażądać jej uchylenia.

Proszę również rozważyć podjęcie działań przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 2) i 3), jak również przewidzianych w pozostałych punktach art. 17. ust 1.

Uprzejmie proszę o informacje o podjętych w powyższej sprawie działaniach i ich rezultatach.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Prezes SŻ „Samoster”
Andrzej Kapłan

PKS do PZŻ

Warszawa, 03.07.2005

W załączeniu przesyłam kopię skargi Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster" na działalność Polskiego Związku Żeglarskiego z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionych w niej zarzutów i poinformowanie tut. Konfederacji w ciągu 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Dyrektor Biura
Marian Rudnik

Do wiadomości:
SŻS Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

PKS do Samosteru

Warszawa, 27.07.2005 r.

W nawiązaniu do pisma L.dz. 13/2005 uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu sprawy i uzyskaniu dodtakowych wyjaśnień ze strony Polskiego Zwiąku Żeglarskiego, Polska Konfederacja Sportu nie widzi podstaw do zastosowania wobec Związku środków nadzoru przewidzianych w art. 16 i 17 ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Ustalając cennik za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ kierował się zapisami art. 53a znowelizowanej ustawy o kulturze fizycznej.

Zauważyć należy, że w żadnym przypadku wysokość tych opłat nie przekracza ich maksymalnej wysokości wymieninej w ustawie, tj. 500 zł.

Wg wyjaśnień udzielonych przez Związek pokrywają one koszty przeprowadzenia egzaminów i wydawania stosownych dokumentów.

Jest oczywiste, że PZŻ nie może zawiesić działalności w tym zakresie do czasu wydania nowego rozporządzenia szczegółowo regulującego system egzaminów i wydawania patentów. Jest to bowiem jedno z podstawowych zadań Związku. Polska Konfederacja nie widzi również uchybień w fakcie przekazania przez PZŻ uprawnień w tym zakresie, Okręgowym Związkom Żeglarskim, które są przecież członkami rzeczywistymi PZŻ i są zobowiązane do ścisłego przestrzegania jego przepisów, regulaminu i statutu, a ponadto przekazanie tych uprawnień zgodne jest z tendencją wyrażoną w art. 24 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej po jej nowelizacji.

Dyrektor Biura
mgr Marian Rudnik

Do wiadomości:
Polski Związek Żeglarski

Co z tym zrobić?

Nasuwa mi się myśl, że albo my i urzędnicy PKS czytamy różne teksty ustawy, albo - PKS przepisała po prostu bezkrytycznie odpowiedź PZŻ. Krótko mówiąc opadają ręce, albo i co innego. Jeśli ktoś ma pomysł co z tym dalej robić prosimy napisać do nas.

Andrzej Kapłan

Temat ma ciąg dalszy - patrz Zwrot nielegalnych opłat za patent.


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin