Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

O co tu chodzi, Panie Ministrze? - "konsultacji" projektów MSportu ciąg dalszy

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą (Ktoś nam szyje... buty?) pytamy Ministra Sportu, jak szykowane w jego resorcie rozporządzenia o rejestracji i przeglądach technicznych jachtów "konsultowano, skoro nie konsultowano" z naszym Stowarzyszeniem - co zostało zapisane w uzasadnieniu - oraz, oczywiście, zgłaszamy pewne zastrzeżenia co do jakości owych nowych-ale-starych projektów.

Samoster do MSportu

Warszawa, 2006-03-27

Szanowny Pan Tomasz Lipiec
Minister Sportu
Al.Róż 2, 00-559 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze

W ubiegły piątek tj. 17.03.2006 r. na stronie internetowej Pańskiego Ministerstwa zostały opublikowane projekty rozporządzenia o rejestracji jachtów i rozporządzenia o przeglądach technicznych. W uzasadnieniu do tych projektów, w części „Ocena skutków regulacji” wymieniono jako podmioty konsultujące omawiane rozporządzenia Towarzystwo Żeglarskie „Bryfok” i Stowarzyszenie Żeglarskie „Samoster”. Formuła uzasadnień i w tym kontekście wymienienie podmiotów konsultujących powoduje wrażenie, że zarówno oba powyższe stowarzyszenia żeglarskie, jak i pozostałe podmioty tam wymienione mogą być przez czytelnika uznane za organizacje, które UZGODNIŁY omawiane projekty.

W związku z powyższym chciałbym poinformować Pana Ministra, ze jak dotychczas zarówno TŻ Bryfok, jak i SŻ Samoster nie otrzymały z Ministerstwa Sportu żadnych projektów celem konsultacji, a tym bardziej celem uzgodnienia.

Aby wyjaśnić powstałe nieporozumienie sięgnęliśmy do swoich archiwów, gdzie znajduje się pismo TŻ Bryfok z dnia 24.08.2005, napisane w porozumieniu i z pełnym poparciem SŻ Samoster oraz Pomorskiego Towarzystwa Żeglarskiego, Związku Klasy Omega i Klubu Żeglarskiego Posejdon i adresowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W piśmie tym informujemy wymienione Ministerstwo o swoich uwagach do projektu analogicznych rozporządzeń, które były wysłane m.in. do TŻ Bryfok i SŻ Samoster w dniach 17 i 18 sierpnia 2005 r. W załączeniu kopie pism MENiS i odpowiedzi TŻ Bryfok.

Lektura otrzymanych w 2005 roku projektów i ich porównanie z najnowszymi, opublikowanymi 17 marca br. prowadzi do wniosku, że żadna z uwag i propozycji naszych stowarzyszeń nie została uwzględniona w najnowszych projektach. Można wręcz dojść do wniosku, że projekty opublikowane 17.03 br. są niemal identyczne z wcześniejszymi propozycjami MENiS, a uzasadnienie (łącznie z częścią „Ocena skutków regulacji” gdzie nasze stowarzyszenia również figurują jako podmioty konsultujące) jest po prostu kopią poprzedniej wersji. Wobec powyższego firmowanie owych projektów nazwą naszych stowarzyszeń jest co najmniej niesmaczne, zważywszy brak odniesienia do naszych postulatów w treści uzasadnienia, w przeciwieństwie do postulatów stowarzyszenia „Polskie Jachty”.

Nie ma chyba potrzeby dodawać, że tak poprzednia jak i obecna wersja obu projektów nie spełnia delegacji ustawowej i zawiera niedociągnięcia które powodują, że wejście w życie tak sformułowanych rozporządzeń daje nam podstawę aby zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie pragnę poinformować Pana Ministra, że w dniu 20.03. br. SŻ Samoster i TŻ Bryfok złożyły do Ministerstwa Sportu „Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem” dotyczące zarówno wskazanych na wstępie projektów rozporządzeń, jak i projektu rozporządzenia o uprawianiu żeglarstwa, który również jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sportu. Naszym zdaniem wszystkie dotychczasowe projekty trzech omawianych rozporządzeń nie kwalifikują się w żadnym wypadku do wprowadzenia w życie wobec czego proponujemy ponowną analizę zgłoszonych w piśmie TŻ Bryfok z 24.08.2005 uwag do rozporządzeń o rejestracji i przeglądach technicznych a także zgłoszonych przez SŻ Samoster w dniu 24.11.2005 r. do Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu uwag do rozporządzenia o uprawianiu żeglarstwa i uwag TŻ Bryfok do wersji projektu rozporządzenia o uprawianiu żeglarstwa z 10.11.2005, oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie obu naszych stowarzyszeń w dalszym etapie konsultacji.

W porozumieniu i z upoważnienia
Towarzystwa Żeglarskiego Bryfok

i za Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Andrzej Kapłan

Zobacz też

[ 27-03-2006, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin