Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Maszta non grata - cd. - odpowiedĽ UŻ?

Otrzymaliśmy odpowiedź z UŻŚ w Giżycku na nasze pismo w sprawie masztów. Pan dyr. Zdanowicz obiecuje skreślenie "kontrowersyjnych" zapisów ujętych w § 7 ust. 1 (zakaz żeglugi po przekroczeniu stanu WWŻ) i § 12 ust. 4 (zakaz dotyczący masztów). Jednak musimy zaczekać na przeprowadzenie wymaganej procedury prawnej. Całość odpowiedzi - klikajcie więcej.

UŻŚ do Samosteru

Giżycko, 2006-04-10

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
11-500 Giżycko, ul Łuczańska 5

Gż-021-10-150/06

Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster"
Ul. Atutowa 13/66, 03-126 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie

W odpowiedzi na Pana pismo (fax) l.dz. 06/2006 r. z dnia 04.04.2006 r. dotyczącego zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych, informuję, że w dniu 06.04.2006 r. wysłałem do administracji dróg wodnych, tj. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w celu uzgodnienia wersję projektu zmieniającą przedmiotowe zarządzenie, w którym zaproponowałem skreślenie zapisów ujętych w § 7 ust. 1 i § 12 ust. 4.

Przeprowadzenie powyższej procedury prawnej jest niezbędne, ponieważ zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 z poźn. zm.) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej wydają przepisy prawa miejscowego w uzgodnieniu z administracją drogi wodnej. Jestem przekonany, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie jako administracja dróg wodnych Wielkich Jezior Mazurskich, rzeki Pisy i Kanału Augustowskiego, wycofa się z własnego pomysłu i kontrowersyjny przepis będzie już nieaktualny przed otwarciem dróg wodnych do nawigacji.

Jednakże, brak stosownego zapisu w przepisach prawa miejscowego nie będzie oznaczało jednak, że osoby prowadzące statki żaglowe nie spotkają, na określonych odcinkach dróg wodnych, znaków żeglugowych brzegowych, zakazujących uprawiania żeglugi z postawionymi masztami, o ile będzie to wymagało zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi.

Jednocześnie podkreślam, że zgodnie z art. 43 cytowanej wyżej ustawy o żegludze śródlądowej utrzymanie dróg wodnych w stanie zapewniającym bezpieczną żeglugę należy do administracji dróg wodnych. Natomiast oznakowanie nawigacyjne w portach oraz oznakowanie urządzeń, budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną należy do ich właścicieli - w sposób uzgodniony z administracją drogi wodnej.

Jak wynika z powyższego, zapisy ustawowe jednoznacznie wskazują podmioty do których należy utrzymanie i oznakowanie śródlądowych dróg wodnych. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, w ramach posiadanego upoważnienia ustawowego związanego z nadzorem nad bezpieczeństwem żeglugi, poczynił szereg starań w celu polepszenia warunków uprawiania bezpiecznej żeglugi w zasięgu terytorialnym naszego urzędu. Wystąpiliśmy między innymi w dniu 23.11.2005 r. do Dyrektora RZGW w Warszawie, z wykazem prac, które administracja drogi wodnej powinna wykonać przed otwarciem sezonu nawigacyjnego 2006 oraz w latach następnych, a są to:

 • oznakowanie obustronne wszystkich szlaków żeglownych, znakami pływającymi granic szlaku żeglownego, przy zachowaniu jego szerokości ca 60 m.
 • oznakowanie dodatkowe jezior, na których obowiązuje ograniczenie prędkości, żółtymi pławami ustawionymi w poprzek drogi wodnej w taki sposób, aby tworzyły one linię prostą łączącą ustawione znaki brzegowe B.6;
 • ustawienie na wejściach do Kanału Giżyckiego tablic informujących o godzinach otwarcia mostu obrotowego;
 • usprawnienie śluzowania statków sportowych i rekreacyjnych na śluzie Guzianka;
 • wykonanie nowych oraz rozbudowanie istniejących pomostów cumowniczych przed śluzą Guzianka;
 • zamontowanie w Kanale Piękna Góra, pod mostem drogowym, lustra typu drogowego, w celu zwiększenia widoczności wejścia do kanału;
 • zwiększenie, przed mostem obrotowym w Kanale Giżyckim, ilości miejsc przeznaczonych do postoju statków sportowych i rekreacyjnych;
 • przeprowadzenie na wszystkich kanałach i rzekach wycinkę gałęzi drzew, a w razie konieczności i całych drzew, które zmniejszają wysokość prześwitu;
 • dokonanie pogłębienia kanałów: Niegocińskiego, Giżyckiego i Nidzkiego;
 • wykonanie modernizacji Kanału Niegocińskiego, oraz:
 • zlikwidowanie pozostałości filara mostowego pod kładką dla pieszych w m. Mikołajki;
 • wykonanie umocnienia lewego brzegu pomiędzy mostem drogowym a kładką dla pieszych w m. Mikołajki wraz z wycięciem drzew, które zasłaniają widoczność;
 • opublikowanie aktualnego informatora o śródlądowych drogach wodnych.

Ponadto na nasz wniosek, w dniu 20.03.2006 r. otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od Z-cy Dyrektora Zakładu Energetycznego S.A. w Białymstoku, że wszystkie linie energetyczne, pomimo, że nie jest to wymagane obowiązującymi, zostaną dodatkowo oznakowane na przewodach kulami ostrzegawczymi, a na rzece Węgorapie istniejące przewody linii energetycznej zostaną zmienione na przewody izolowane.

Zaznaczam przy tym, że działania na rzecz poprawy warunków uprawiania bezpiecznej żeglugi są traktowane przez nasz urząd z całą powagą i pełnym zaangażowaniem. Jednocześnie zapewniam Pana, że podejście inspektorów tutejszego urzędu, nigdy nie było i nie będzie pobłażliwe w stosunku do osób, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów na śródlądowych drogach wodnych.

Z poważaniem

Dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
Mgr Tadeusz Zdanowicz

Do wiadomości:

 1. Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Departament Transportu Morskiego i Śródlądowego w Warszawie
 2. a/a

Co dalej?

Na razie nic - zaczekamy. Sezon już za dwa tygodnie. W razie potrzeby oczywiście wrócimy do tej sprawy. Niezależnie od wszystkiego, uważajcie na linie energetyczne! Poniżej zebrane w serwisie mazury.info.pl

Niebezpieczne miejsca na WJM

[ 15-04-2005, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin