Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Powielaczom mówimy stanowcze NIE! - interwencja w sprawie wytycznych PZŻ

7 lipca PZŻ opublikował na swojej stronie regulacje egzaminacyjno-patentowe wynikające z nowego rozporządzenia MS - oprotestowaliśmy niektóre zapisy jawnie sprzeczne z ustawą i rozporządzeniem.

Samoster do Ministra Sportu

Szanowny Pan Tomasz Lipiec
Ministerstwo Sportu
Al.Róż 2, 00-559 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze

Jest Pan organem sprawującym nadzór nad działalnością polskich związków sportowych (zgodnie z art. 18 ustawy o sporcie kwalifikowanym). Dlatego do Pana, wnosimy o interwencję w następującej sprawie:

7 lipca 2006 roku na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego, w dziale "uchwały Prezydium PZŻ", opublikowane zostały następujące dokumenty: System szkolenia 2006; Druki; Komunikat Prezydium (http://www.pya.org.pl/pzz/page.php?action=115 – treść w załączeniu). Dokumenty te opisują procedury egzaminowania i wydawania patentów żeglarskich, które to zadanie ustawodawca powierzył Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu ustawą o kulturze fizycznej i sporcie (art. 53a), a Minister Sportu rozporządzeniem w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz.U. 06.105.712) dookreślił.

Porównanie treści tych uchwał z przytoczonymi wyżej przepisami, prowadzi nieuchronnie do wniosku, iż kierownictwo PZŻ przyjęło uchwały opracowane bez oglądania się na obowiązujące regulacje prawne, tj. ustawę i rozporządzenie.

Poniżej przykłady niezgodności z prawem zapisów w uchwałach:

 1. W dokumencie System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na stopnie żeglarskie, napisano:

  4.2. Tryb powoływania i skład komisji egzaminacyjnej

  1. KE powołuje Prezydium PZŻ lub w jego imieniu Zarząd OZŻ.

  4.6. Nadzór nad działalnością KE

  1. Nadzór nad działalnością KE sprawuje Prezydium PZŻ lub w jego imieniu Zarząd OZŻ.

  tymczasem, zgodnie z ustawą:

  Egzaminy stwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa przeprowadza oraz stosowny dokument wydaje właściwy polski związek sportowy [...] (art 53a, ust 3)

  co znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu:

  § 8.1. Egzamin składa się przed komisją powołaną przez właściwy polski związek sportowy.

  Scedowanie prawa i obowiązku wydawania patentów i przeprowadzenia egzaminów na inne stowarzyszenia (a takimi są Okręgowe Związki Żeglarskie) jest bezprawne. OZŻ-ty nie są polskimi związkami sportowymi. Nie są również jednostkami terenowymi PZŻ, tylko samodzielnymi stowarzyszeniami zrzeszonymi w PZŻ.

 2. W nadrzędnych aktach prawnych nie przewidziano "niedopuszczenia do egzaminu", tymczasem w dokumencie System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na stopnie żeglarskie czytamy:

  4.3. Warunki przystąpienia do egzaminu

  2. Od decyzji o niedopuszczeniu do egzaminu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do jednostki organizacyjnej, która powołała KE. Decyzja jednostki organizacyjnej jest ostateczna musi być podjęta w terminie do jednego miesiąca.

  Powyższy zapis jest nieuprawniony, bowiem nigdzie w ustawie ani w rozporządzeniu Ministra Sportu nie występuje ewentualność odmowy dopuszczenia do egzaminu. Należy przy tym zwrócić uwagę na "procedurę odwoławczą" niezgodną z obowiązującymi standardami postępowania administracyjnego. Należy także zaznaczyć, że ani w ustawie ani w rozporządzeniu nie użyto terminu "jednostki organizacyjnej". Także w statucie PZŻ taki termin nie występuje. Na stronie internetowej PZŻ pod zakładką "związek" istnieje zakładka o treści "władze i struktura organizacyjna" w której zawarte są informacje o organach statutowych. Literalne stosowanie takiego zapisu prowadzi do wniosku, że oddzielne komisje ma powoływać sejmik, oddzielne zarząd i oddzielne komisja rewizyjna.

 3. Podobne zarzuty dotyczą także kolejnej procedury opisanej w dokumencie System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na stopnie żeglarskie:

  4.4. Sposób przeprowadzenia egzaminu

  7. Zdający ma prawo odwołać się od decyzji członka (członków) KE do Przewodniczącego KE. Odwołanie to powinno być złożone w formie pisemnej w czasie trwania egzaminu. Przewodniczący może odwołanie uznać lub oddalić (w formie pisemnej). Decyzja Przewodniczącego jest decyzją ostateczną.

  Czy w takim wypadku oznacza to, że ewentualne spory maja być rozstrzygane przez sąd w zwykłym postępowaniu cywilnym?

 4. Rozporządzenie przewiduje dwa sprawdziany: praktyczny i teoretyczny (§ 11) i dwie oceny (§ 12) a z zapisów w dokumencie System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na stopnie żeglarskie wynika, iż tych ocen jest więcej (System szkolenia 4.4.8 i załączniki - karty egzaminacyjne).

 5. Zapis we wniosku o wydanie patentu (załącznik 4) po słowach "Uprzejmie informujemy, że:" (drobny druk) jest kompletnie niezrozumiały, przez co trudno ocenić jego zgodność z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Nie wiadomo bowiem co znaczą zdania:

  Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celach dowodowych zgodnie z § 29 ust.1 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 sprawie uprawiania żeglarstwa

  - w jakich "celach dowodowych", rozporządzenie liczy jedynie 23 paragrafy!

  dostęp do poprawienia treści danych osobowych

  - co to znaczy?

  Oświadczam, że posiadam informację o których mowa wyżej i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.

  - co należy rozumieć przez "posiadanie informacji"?

 6. Minister ustalił opłaty za czynności związane z egzaminowaniem i wydawaniem patentów "biorąc pod uwagę koszty poniesione przez właściwy polski związek sportowy". W Komunikacie czytamy:

  ... kwotę zebraną z opłat za egzamin, po odliczeniu kosztów należy podzielić pomiędzy jednostkę organizacyjną PZŻ ...

  Taki zapis sugeruje, że związki podały celowo zawyżone koszty, aby umożliwić osiąganie dochodów swoim działaczom, którzy będą członkami komisji egzaminacyjnych. Opłata winna przecież być pokryciem kosztów czynności administracyjnych (jakimi jest cała procedura uzyskiwania wymaganych prawem uprawnień). Inaczej nabiera ona cech daniny publicznej – a takie mogą być nakładane jedynie ustawą.

 7. Ustawa mówi o opłacie egzaminacyjnej:

  ... opłata ta stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego.

  Komunikat:

  ... należy podzielić pomiędzy jednostkę organizacyjną PZŻ, która powołała komisję egzaminacyjną i członków komisji egzaminacyjnej

  Opłata winna więc w całości wpływać do PZŻ. Nie ma możliwości potrącania jej części na rzecz egzaminatorów. Takie rozwiązanie jest zresztą sprzeczne także ze statutem Polskiego Związku Żeglarskiego, który stanowi: "§ 6 Związek jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych", a jedynie "instruktorzy właściwego polskiego związku sportowego" mogą być członkami komisji egzaminacyjnej.

 8. Ustawa, ani rozporządzenie (warunki sprecyzowane są w § 3-5 i § 10) nie przewidują wymagania umiejętności pływania jako warunku wydania patentu, natomiast we wniosku o wydanie patentu czytamy "Oświadczam, że umiem pływać."

Powyższe uwagi wskazują, że PZŻ jest nie tylko niekompetentny w wykonywaniu zadań zleconych o które zabiegał, ale wręcz w swych działaniach kreuje się na twórcę przepisów prawnych – czyli wielokrotnie w przeszłości krytykowanego "prawa powielaczowego". Krytykowane uchwały mające aspiracje być uzupełnieniem normatywnych aktów prawa oprócz opisanych powyżej ewidentnych niezgodności z tymi aktami prawnymi, są napisane językiem potocznym i wykazują nieudolność autorów w tworzeniu tego typu dokumentów.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 23 ustawy o sporcie kwalifikowanym nasze Stowarzyszenie wnioskuje o spowodowanie uchylenia wymienionych wyżej uchwał. Niezależnie od powyższego uważamy, że niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy oraz zmiana rozporządzenia wykonawczego mająca na celu usunięcie zapisów umożliwiających emisje przez PZŻ tego typu dokumentów wiążących także osoby nie zrzeszone w związku.

Uprzejmie prosimy o informacje o podjętych w powyższej sprawie działaniach i ich rezultatach.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Andrzej Kapłan

[ 28-07-2006, dodał: AIKI ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin