Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Konsultacje UKE - projekt wymagań egzaminacyjnych na świadectwa operatora urządzeń radiowych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej prowadzi prace, których celem jest usprawnienie procesu egzaminowania osób zainteresowanych uzyskaniem świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej nie podlegających Konwencji STCW oraz lepsze dostosowanie tych egzaminów do potrzeb osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień.

Dążąc do jak najbardziej obiektywnej formy egzaminu oraz dostosowania zakresu wiedzy wymaganej do uzyskania świadectwa do potrzeb współczesnej praktyki, przy równoczesnym zapewnieniu takiego poziomu tej wiedzy, który pozwala na bezpieczne i sprawne nawiązywanie oraz prowadzenie niezawodowej łączności radiowej w warunkach morskich, Prezes UKE przedstawia do konsultacji projekt szczegółowych wymagań egzaminacyjnych.

Projekt został opracowany na podstawie zakresu wymogów określonych w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407). Wymagania egzaminacyjne, mają ułatwić wszystkim zainteresowanym samodzielne szkolenie się i przystępowanie do egzaminów przed Komisją powoływaną przez Prezesa UKE. Po skonsultowaniu wymagania te staną się podstawą do przygotowania bazy pytań testowych, spośród których, losowo wybierane będą konkretne zestawy egzaminacyjne.

Wszelkie uwagi, komentarze lub propozycje zmian wraz z uzasadnieniem można przesyłać do Prezesa UKE w terminie do 23 listopada 2006 r. drogą elektroniczną, na następujący adres e-mail: konsultacje-DZC@uke.gov.pl.

Ze względu na wagę problemu, prosimy o zajęcie stanowiska do dnia 20 listopada br.

z poważaniem

Mariusz Busiło
p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Częstotliwościami UKE

Do pobrania:

Zapraszamy do dyskusji

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - możesz przesłać je do nas klikając kontakt.

Samoster do UKE

L.dz.14/2006

Szanowny Pan Dyrektor
Mariusz Busiło
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Szanowny Panie Dyrektorze

W odpowiedzi na skierowane do naszego Stowarzyszenia powiadomienie dotyczące konsultacji w sprawie projektu wymagań egzaminacyjnych na świadectwa operatorów urządzeń radiowych przedstawiam uwagi, które zostały przygotowane na podstawie zebranych wśród naszych członków i innych zainteresowanych żeglarzy opinii.

 1. Jak wskazuje sama nazwa przekazanego przez UKE dokumentu, ma on regulować sprawy dotyczące łączności radiotelefonicznej dla użytkowników jednostek pływających nie podlegających Konwencji STCW. Implikuje to naszym zdaniem konieczność innego niż w żegludze zawodowej podejścia do kwestii niezbędnej dla prowadzących jachty wiedzy i umiejętności w zakresie łączności radiotelefonicznej. Prowadzący jacht podczas rejsu zwykle używa radiotelefonu jedynie do nasłuchu na kanale bezpieczeństwa i dodatkowo do ewentualnego porozumienia się ze służbami portowymi podczas wejścia/wyjścia w morze. Ponadto często z racji wieku lub wykształcenia duża część żeglarzy zainteresowanych uzyskaniem świadectwa radiotelefonicznego nie będzie miała wystarczającego przygotowania teoretycznego aby opanować wiedzę z teorii łączności radiowej (pasma radiowe, szczegółowe zasady poszczególnych systemów, budowa urządzeń itd.), która jest zbędna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przeciętny użytkownik radiotelefonu morskiego powinien wiedzieć co ma zrobić w niebezpieczeństwie - np. jak nadać komunikat i jaka będzie reakcja odbiorców tego komunikatu. Dlatego wydaje się celowe skupienie się na zasadach prowadzenia komunikacji, procedurach, przepisach i podstawach obsługi. Znajomość formatu komunikatu DSC (który bit i który bajt do czego służy) to zakres materiału raczej na kurs pt. "Budowa i działanie systemu GMDSS", a powinien to być kurs "operatora UKF" - użytkownika, który potrafi obsłużyć radio.

 2. Nie jest celowe naszym zdaniem powtarzanie w Wymaganiach... informacji, które podaje producent w instrukcji obsługi radiotelefonu. Instrukcja taka zwykle znajduje się na jachcie i w przypadkach koniecznych można z niej skorzystać.

 3. Zakres umiejętności i wiedzy w miarę rozszerzania zakresu uprawnień (RTC, IWC, SRC i LRC) powinien być rozszerzany tak, jak to przewidziano w projekcie, jednak wydaje się celowe aby całość materiału była podzielona na 3 zakresy określone umownie jako: "znajomość", "wiedza" i "umiejętności":

  • "znajomość" - ogólna orientacja o celach i zadaniach realizowanych przez systemy łączności,
  • "wiedza" - bardziej konkretne informacje pozwalające świadomie użytkować urządzenia radiołączności,
  • "umiejętności" - praktyczne używanie urządzeń radiołączności (radiotelefon przenośny, stacjonarny, radioboja EPIRB, Navtex) z uwzględnieniem stosowanych w takich przypadkach terminologii, skrótów itd.

  przy czym w przedziale "umiejętności" powinny być zawarte tylko najbardziej w praktyce przydatne elementy, natomiast te o mniejszym znaczeniu praktycznym doskonale mogą być odświeżone na podstawie literatury, instrukcji itp. Dlatego pozostałe poziomy pełnią funkcje bardziej informującą o charakterze zagadnienia, jak je w praktyce ocenić, co szukać i gdzie, etc. Obecna praktyka jest taka, że większość żeglarzy pływa sezonowo i lepiej wykształcić nawyk odświeżania wiadomości, niż wiarę (obopólną, żeglarzy i urzędu) ze raz się zdało egzamin i jest to wystarczające niejako "na zawsze". Naszym zdaniem proponowane podejście jest wbrew pozorom bardziej efektywne bo bardziej sprzyja poprawie bezpieczeństwa.

  Tym niemniej wszystkie elementy zawarte w Wytycznych... powinny znaleźć się w wydanym przez UKE wydawnictwie o umownym tytule: "Poradnik Radiooperatora nie STCW" i być dostępne zainteresowanym.

 4. Prezentujemy pogląd, że zbiór konkretnych pytań czy zestawów pytań egzaminacyjnych powinien być ogólnodostępny, np. poprzez publikację na stronie internetowej UKE. Takie stanowisko wynika z faktu, że otrzymywany po zdaniu egzaminu dokument jest wydawany w trybie przewidzianym przez kpa.

 5. W celu usprawnienia procesu egzaminowania osób zainteresowanych LRC i SRC celowe jest wprowadzenie możliwości zdawania egzaminów na uprawnienia LRC i SRC (szczególnie SRC) także w pozostałych Inspektoratach UKE (oprócz Gdyni i Szczecina) co sprowadzało by się do zaplanowania np. przynajmniej raz w roku ogólnodostępnych terminów egzaminacyjnych w: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że znane jest naszemu Stowarzyszeniu przesłane do UKE stanowisko w omawianej sprawie Pana Rocha Wróblewskiego (który jest nieformalnym ekspertem w tej dziedzinie) i zawarte w nim sformułowania i wnioski SŻ "Samoster" popiera.

Przedstawiając powyższe pozostajemy w przeświadczeniu, że szerokie konsultacje tematu amatorskiej radiołączności w żeglarstwie są jak najbardziej celowe i wyrażamy nadzieję, że również w dalszych swoich działaniach (np. przygotowanie listy pytań egzaminacyjnych) Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie stosował taką praktykę.

Z wyrazami uszanowania

Prezes
Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster"
Andrzej Kapłan

Zobacz też:

[ 14-11-2006, dodał: Cypis ]
[ 28-11-2006, uzupełnił: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin