Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Powielacze dobre są? - wszczęto postępowanie - c.d. interwencji w sprawie wytycznych PZŻ

Zabawne, że po pięciu miesiącach poinformowano nas, że sprawa się toczy. Jakby nie toczyła się do chwili złożenia wniosku (art 61 § 3 kpa). Niemniej jest to spory postęp - coś się wreszcie dzieje formalnie. Najważniejsze jest to, że teraz minister będzie musiał wydać rozstrzygnięcie, od którego możliwe jest odwołanie, oraz jeśli to PZŻ zechciał by się odwoływać w przypadku niekorzystnym dla siebie, nadal będziemy stroną. Przynajmniej dopóki - już wtedy sąd - nie uzna inaczej.

Póki co: minister musi poczekać te 2 tygodnie (pismo odebraliśmy 3 stycznia) na ewentualne wnioski (jesli masz jakieś - oczywiście napisz), a potem dopiero rozstrzygnąć sprawę.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Warszawa, dn. 19-12-2006

MINISTER SPORTU
Tomasz Lipiec

DPK-6418/2006/RW

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster" z dnia 21 lipca 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie sprzeczności dokumentów Polskiego Związku Żeglarskiego związanych z procedurami egzaminowania i wydawania patentów żeglarskich z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać sic z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w siedzibie Ministerstwa Sportu, ul. Krucza 24/26 w Warszawie, pok. nr 335, w godz. 10°°-15°°, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym godziny oraz terminu pod nr (0-22) 522-33-35.

(-) Tomasz Lipiec

Otrzymują:

  1. strony postępowania:
    • Polski Związek Żeglarski, ul. Chocimska 30,00-791 Warszawa
    • Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster", ul. Atutowa 13/66,03-126 Warszawa

Zobacz też:

[ 05-01-2007, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin