Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

MGM: Zarządzenia UM są ok. - odmowiedĽ na wniosek o uchylenie zarządzeń porządkowych

Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną (tzw. odmowiedź) na wspólny wniosek "Bryfoka", "Samosteru" i SAJ o uchylenie zarządzeń porządkowych dyrektorów UM-ów. Publikując wniosek przyznaliśmy wprawdzie, że jego treść może być do czytania dość trudna, ale żeby aż tak, by była zupełnie niezrozumiała dla osoby kierującej departamentem w ministerstwie?

Do powyższej konkluzji skłania fakt, że podpisana pod odmowiedzią pani Janina Mentrak nie odnosi się do żadnej z tez uzasadnienia!

Dowiadujemy się za to, że zarządzenia porządkowe są konieczne, ponieważ "zasady te [bezpieczeństwa] nie zostały w sposób wyczerpujący określone" przez Ministra Sportu, zaś ustawa o ocenie zgodności plus rozporządzenie w sprawie wymagań dla jednostek rekreacyjnych stanowią "przepisy ogólne". Znaczy - zbyt ogólne to wszystko, doprecyzować trzeba. Coś jak luka prawna z dziennikami. Furda art. 94. Konstytucji. Furda własne stwierdzenie "dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 ustawy przepisy porządkowe". Furda ten zakres. Bezpieczeństwo - bożek urzędnika - daje blankiet na wszystko.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej do "Bryfoka", "Samosteru" i SAJ

Warszawa, dnia 19 lutego 2007 r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ
departament Bezpieczeństwa Morskiego

BM1j-0650-1/07

Towarzystwo Żeglarskie "Bryfok"
ul. Stefczyka 32
20-151 Lublin

Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster"
ul. Atutowa 13/66
00-126 Warszawa

Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych
ul. Przełom 10
08-643 Gdańsk

W nawiązaniu do wniosku w sprawie podjęcia działań nadzorczych i wydania decyzji uchylającej:

 • Zarządzenie porządkowe nr 1 dyrektora urzędu morskiego w Słupsku z dnia 18 kwietnia 2005 r.;
 • Zarządzenie porządkowe nr 1 dyrektora urzędu morskiego w Gdyni z dnia 2 kwietnia 2002 r.;
 • Zarządzenie porządkowe nr 2 dyrektora urzędu morskiego w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 5005 r.

w sprawie bezpieczeństwa żeglugi morskiej statków o długości całkowitej do 24 m uprzejmie informuję, co następuje.

Uprawianie na polskich obszarach morskich turystyki oraz sportów wodnych może się odbywać na warunkach i w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889) w swoim art. 53a stanowi, że uprawianie żeglarstwa wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa powinny zostać określone w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr. 105, poz 712), którego § 16 stanowi, że uprawianie żeglarstwa odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jednakże zasady te nie zostały w sposób wyczerpujący określone.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn. zm.) organy administracji morskiej działają na polskich obszarach morskich, w portach i przystaniach morskich oraz w pasie technicznym. Organy administracji morskiej są także właściwe do wykonywania określonych umowami międzynarodowymi i prawem polskim zadań na morzu pełnym.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą do zadań organów administracji morskiej, a więc także dyrektorów urzędów morskich należą m. in. sprawy:

 1. bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
 2. wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;
 3. nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz 2087, z późn. zm.).

Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających jest realizacją ustawy o systemie zgodności oraz implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. Jednakże należy zwrócić uwagę na zakres przedmiotowy rozporządzenia. Otóż rozporządzenie to określa:

 1. zasadnicze wymagania dotyczące projektowania i budowy rekreacyjnych jednostek pływających, w tym skuterów wodnych, jednostek częściowo ukończonych oraz elementów rekreacyjnych jednostek pływających, gdy wprowadzone są do obrotu w Unii Europejskiej osobno lub gdy przeznaczone są do zamontowania;
 2. warunki i tryb dokonywania oceny zgodności;
 3. treść deklaracji zgodności;
 4. metody przeprowadzania badań rekreacyjnych jednostek pływających, w tym rekreacyjnych jednostek pływających, których budowy nie ukończono, ich elementów wbudowanych lub niewbudowanych;
 5. dodatkowe kryteria, jakie powinny być uwzględnione przy notyfikacji jednostek;
 6. sposób oznakowania rekreacyjnych jednostek pływających;
 7. wzór znaku CE,

a także zasadnicze wymagania dotyczące emisji spalin i emisji hałasu.

Należy zwrócić uwagę, że ustawa o systemie oceny zgodności oraz akt wykonawczy do niej w postaci rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek są przepisami ogólnymi w stosunku do przepisów ustanawianych przez organy administracji morskiej w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi.

Zgodnie z art. 48 ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej w zakresie nieunormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym - dyrektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 ustawy, przepisy porządkowe.

Konstytucja RP stanowi natomiast, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że wobec braku unormowania wszystkich aspektów bezpieczeństwa żeglugi morskich statków sportowych w aktach wyższego rzędu, wydanie zarządzeń porządkowych przez dyrektorów urzędów morskich w tym zakresie jest zgodne z art. 48 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, a zatem nie istnieje potrzeba uchylania zarządzeń, porządkowych dyrektorów urzędów morskich w tym zakresie.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora
Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego

Janina Mentrak

Zobacz też:

[ 24-02-2007, dodał: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin