Stowarzyszenie Żeglarskie Samoster

Quo vadimus nautae? Quocumque ventis et undis agimur...

Sprawa zarządzeń UM c.d. - Opór nie ustaje, ale napór takoż...

Odpowiedź Pani Dyrektor Mentrak - p.o. Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego MGM nie mogła zadowolić pytających. I nie zadowoliła.

Tyle, że Bryfok w osobie prezesa-prawnika postawił od razu na rozstrzygnięcie sądowe, natomiast SAJ i Samoster zdecydowały dać Ministrowi GM jeszcze jedną szansę. Napisaliśmy mianowicie odwołanie, w którym została zasygnalizowana ewentualność szukania satysfakcjonującej odpowiedzi poprzez wymiar sprawiedliwości. Treść tego wystąpienia znajdziecie poniżej.

Wobec deklarowanej przez MGM woli załatwienia nurtujących nas problemów po naszej myśli pozostaje mieć nadzieję, że droga sądowa nie będzie konieczna.

Dodane 27-04-2007: Jak poinformował Hasip (Andrzej Mazurek - prezes "Bryfoka") pozew do WSA dot. zarządzeń zostały wstrzymane. "Bryfok" podjął taką decyzję po spotkaniu słupskim.

"Samoster" i SAJ do Ministra Gospodarki Morskiej

Warszawa, dn. 26 lutego 2007 r.
Gdańsk, dn. 27 lutego 2007 r.

1/ Stowarzyszenie Żeglarskie "Samoster"
ul. Atutowa 13/66, 03-126 Warszawa
2/ Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych
ul. Przełom 10, 80-643 Gdańsk

Pan Rafał Wiechecki
Minister Gospodarki Morskiej
Rzeczpospolitej Polskiej

Na podstawie przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego (KPA) a w szczególności art. 127 § 3 KPA zwracamy się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylenie decyzji BM1j-0650-1/07 z dnia 19 lutego 2007 r. odmawiającej uchylenia przedmiotowych zarządzeń porządkowych oraz o wydanie decyzji zgodnej z naszym wnioskiem z dnia 17 stycznia 2007r.

UZASADNIENIE

Zarzucamy decyzji BM1j-0650-1/07 naruszenie prawa materialnego przez zaniechanie stosowania lub zastosowanie niewłaściwej wykładni przepisów oraz naruszenie prawa procesowego a w szczególności naruszenie art 6 i 7 KPA w zw. z art 8 KPA. Uznajemy, że decyzja nie czyni zadość wymaganiom art. 107 § 3 KPA, ponieważ uzasadnienie prawne decyzji posiada m.in. wadę niepełności (powierzchowność) oraz wadę pozorności co stoi w sprzeczności z wymogiem ścisłości i dokładności wywodów uzasadnienia niezbędnych dla utrzymania logicznego związku z rozstrzygnięciem. W uzasadnieniu decyzji nie odniesiono się do wszystkich przedstawionych zarzutów a w szczególności nie dowiedziono niezbędności istnienia przedmiotowych zarządzeń w brzmieniu obowiązującym (art. 11 KPA). Wskazuje to na niewłaściwe zrozumienie zarzutów stawianych w naszym wniosku. Na marginesie należy wytknąć jedną z wad formalnych decyzji, która to nie zawiera wymaganego pouczenia stron o przysługujących im środkach do wniesienia odwołania.

Ze względu na powyższe oraz cel pierwotnego wniosku, którym jest poprawa praworządności oraz ochrona interesu społecznego i słusznego interesu obywateli wniosek zasługuje na uznanie. Niniejszy wniosek jest również wezwaniem w mysl art. 44 ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. 1988 Nr 91 poz. 577 z póź. zm.).

Prezes
Stowarzyszenia Żeglarskiego "Samoster"
Andrzej Kapłan

W imieniu Rady Armatorskiej SAJ
Krzysztof Klocek - v-ce prezes

Zobacz też:

[ 09-03-2007, dodał: AIKI ]
[ 27-04-2007, uzupełnił: Cypis ]


Było

Poleć stronę innym

Ranking stron żeglarskich

Reklama

Druk 3D Warszawa - sklep.12a.pl


Hosting: www.olek.waw.pl | Mapa serwisu | Admin