Smok on the Water

Andrzej „Hasip” Mazurek

Hasip listy pisze...

Andrzej „Hasip” Mazurek jest z zawodu doradcą podatkowym. Dwa lata temu rozpoczął epistolarną dyskusję z kilkoma urzędami na temat PZŻ i wydawanych przez Związek dokumentów. Nie mógł zrozumieć, dlaczego patent żeglarski, który jest drukowanym od „ręki” na zwykłej drukarce kartonikiem, zaopatrzonym w stempelek, zdjęcie i podpis — kosztuje 100 zł. Ponieważ PZŻ został do wydawania patentów upoważniony ustawą — powinien go obowiązywać w tym względzie rygor przewidziany dla administracji państwowej. Oto wybrane fragmenty:

...w sparwie nielegalnych opłat za patenty PZŻ

Hasip do Prezydenta Warszawy (marzec 2003)

Zwracam się z prośbą o skorzystanie z trybu art. 25 i 29 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach i skierowanie do właściwego sądu rejestrowego wniosku o uchylenie uchwały Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie cennika opłat za patenty i egzaminowanie jako niezgodne z prawem.

PKS do Hasipa (maj 2003)

W nawiązaniu do Pańskiego pisma [...] przekazanego wg właściwości do PKS uprzejmie informuję, że wstępna analiza sprawy wykazała słuszność podniesionych w nim zarzutów [...] Zarówno ustawa [...] o kulturze fizycznej jak i rozporządzenia rady ministrów [...] w sprawie uprawiania żeglarstwa nie dają delegacji prawnej do swobodnego ustalania opłat za wymienione czynności przez PZŻ. Związek mógłby ewentualnie żądać jedynie opłat za poniesione przez siebie koszty.

Hasip do PKS (listopad 2003)

[...] wnoszę o [...] wystąpienie w trybie nadzoru [...] wobec Polskiego Związku Żeglarskiego celem uchylenia następujących postanowień: [...] W zakresie normowanym niniejszym wnioskiem Polski Związek Żeglarski występuje jako organ [...] wykonujący zadania z zakresu administracji państwowej. Mając powyższe na uwadze obowiązany jest działać wyłącznie w granicach istniejącego prawa i nie jest uprawniony do wydawania własnych postanowień definiujących bądź interpretujących.

PKS do PZŻ (grudzień 2003)

[...] niezbędne jest wyjaśnienie celowości i zasadności wprowadzenia dodatkowych warunków dopuszczenia do egzaminu na patenty żeglarskie, oprócz tych, które zostały wymienione w rozporządzeniu.

Hasip do MENiS (styczeń 2004)

[...] wnoszę zażalenie na działania Polskiej Konfederacji Sportu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem wiążącego postanowienia, poza informacją o przekazaniu sprawy do zaopiniowania przez władze Związku, o sposobie bądź terminie załatwienia sprawy.

MENiS do PKS (marzec 2004)

[...] wyznaczam [...] dodatkowy termin dwóch tygodni na załatwienie sprawy i wyjaśnienie przyczyn nie załatwienia sprawy w terminie.

PKS do MENiS (marzec 2004)

[...] PKS już w dniu 15 grudnia 2003 r. przekazała wystąpienie Pana A. Mazurka Zarządowi PZŻ z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionych w tym wystąpieniu zarzutów [...]. Niestety PZŻ do dnia dzisiejszego nie przedłożył żądanych wyjaśnień. [...] Związek wyjaśnił także (w wystąpieniu z dnia 4 listopada 2003), że opłaty przewidziane w cenniku [...] obejmują jedynie zwrot kosztów [...]. Analiza dostarczonego przez PZŻ cennika opłat nie potwierdziła, aby ustalone w nim opłaty [...] były wyłącznie wynikiem kalkulacji kosztowej.

Hasip do MENiS (kwiecień 2004)

Skarga [...] wnoszę o: [...] zobowiązanie organu do wydania stosownego postanowienia i decyzji w trybie określonym przez KPA.

Hasip do WSA (czerwiec 2004)

Skarga [...] wnoszę o zobowiązanie zarówno Ministra Edukacji Narodowej i Sportu jak i Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu do wydania w określonym terminie decyzji [...]

Równolegle podjęte były działania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Bryfok do RPO (kwiecień 2004)

[...] jednoznacznie wynika, że zarówno PKS jak i MENiS mają świadomość, iż procedura wydawania uprawnień żeglarskich odbywa się z naruszeniem prawa. Potwierdza to nasze stanowisko, iż regulacje zawarte na mocy delegacji z art. 53 ustawy o kulturze fizycznej nie spełniają standardów prawidłowej legislacji i wskazują tenże przepis jako przepis blankietowy i niezgodny z konstytucją. Dlatego też ponawiamy prośbę o przeanalizowanie możliwości skierowania odpowiedniej skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

RPO do MENiS (maj 2004)

[...] W ocenie Rzecznika trafne i zasadne są argumenty, iż artykuł 53 ust. 2 ma typowo blankietowy charakter i nie spełnia warunków konstytucyjnych [...] Rzecznik bardzo poważnie rozważa wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o wyeliminowanie przedmiotowego przepisu ustawy [...] z obrotu prawnego.

RPO do Bryfoka (lipiec 2004)

[...] MENiS podziela stanowisko RPO, w tym również problemy wskazany przez Państwa w skardze do Rzecznika [...]. Z informacji przekazanej przez Ministerstwo [...] wynika, że funkcjonowanie art. 53 w obecnej treści nie jest satysfakcjonujące także dla MENiS [...] zostały już wszczęte prace legislacyjne, których celem jest rozwiązanie ww. kwestii [...]. Rzecznik uznał, iż na razie wstrzyma się, więc z kolejnymi interwencjami w tej sprawie.[...] Rzecznik będzie z uwagą śledził informacje nt. uregulowań merytorycznych tego przepisu.

W lipcu 2004 projekt ustawy żeglarskiej nihil novi.

Próba wprowadzenia obowiązku rejestracji i przeglądów technicznych w listopadzie 2003

Bryfok do UKIE, MENiS, MI (listopad 2003)

Zwracamy się z prośba o zbadanie zapisów projektu „rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rejestracji statków używanych do celów sportowych lub rekreacyjnych oraz nadzoru nad tymi statkami”. Naszym zdaniem owe rozporządzenie jest aktem niechlujnym i zawierającym zbyt dużo nieścisłości a także jest niezgodne w wielu punktach z obowiązującym prawem polskim oraz regulacjami unijnymi.

UKIE do Bryfoka (grudzień 2003)

[...] Trudno nie zgodzić się z przedstawionymi przez Państwa zarzutami.

Rozporządzenie nie zostało opublikowane.

« powrót do spisu treści

Smok on the Water — biuletyn informacyjny przyjemniaczków — Nr 1
Polska Federacja Żeglarska