Smok on the Water

SOS + sms = GMDSS/DSC

3 marca odbyło się spotkanie szefa URTiP z żeglarzami zainteresowanymi sprawami formalnymi radiołączności (zezwolenia, certyfikaty itp.) w obecności wiceministra Infrastruktury dr Wojciecha Hałki, odpowiedzialnego za łączność. W spotkaniu ponadto udział wzięli: Maciej Leśny, Stefan Heinrich, Jerzy Jaszczuk, Krzysztof Bieńkowski, Piotr Wiśniewski i Roch Wróblewski. W trakcie spotkania poruszono konieczność podjęcia działań zmierzających w kierunku wprowadzenia zmian w m.in. Rozporządzeniu w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. Prezes URTiP zadeklarował dobrą wolę w tej sprawie i poprosił o szybkie przedstawienie dalszych szczegółów, aby możliwe było podjęcie dalszych uzgodnień z wszystkimi zainteresowanymi czynnikami, w tym również z administracją morską. Po zakończeniu spotkania jego „żeglarscy” uczestnicy przedyskutowali propozycje kierunków działań, intencje oraz dalsze kroki.

Zaproponowano rozważenie następujących kierunków działań w zakresie:

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność wyjaśnienia intencji PZŻ dotyczących szkolenia SRC. M.in. w Notatce z 17.09.2004 r. (ze spotkania przedstawicieli PZŻURTiP) znalazły się następujące sformułowania:

Szkolenie na świadectwo radiotelefonisty VHF odbywałoby się w ramach szkolenia na patent sternika jachtowego, a egzamin przed KE albo w siedzibie Oddziału URTiP w Gdyni/Szczecinie, albo na sesjach wyjazdowych w ustalonych miejscach w kraju. Istnieje możliwość powołania ośrodków szkolenia na świadectwa krótkiego zasięgu w większych środowiskach żeglarskich i znaczne obniżenie kosztów szkolenia (np. w Warszawie, na Śląsku, we Wrocławiu).

W związku z tym podniesiono, że nie każdy sternik jachtowy pływa na jachcie wyposażonym w urządzenia radiowe wymagające posiadania SRC. Z tego powodu nie ma potrzeby powiązania patentu sternika jachtowego ze świadectwem SRC, gdyż istniejące przepisy regulujące obowiązek posiadania odpowiedniego certyfikatu radiowego są wystarczające. Ponieważ jednak pewne elementy wiedzy o GMDSS i komunikacji radiowej stanowią składnik ogólnej wiedzy związanej z bezpieczeństwem żeglugi, dlatego mogą być uwzględnione w programie szkolenia sternika jachtowego. Szkolenie SRC powinno natomiast być bardziej dostępne i ułatwione oraz dopasowane do potrzeb żeglarzy. Do rozważenia pozostaje, czy krąg jednostek organizujących szkolenie SRC powinien być rozszerzony wyłącznie o PZŻ.

Uzgodniono, że zagadnienia te będą przedyskutowane w trakcie spotkania pod roboczym tytułem „Radio a bezpieczeństwo na morzu” w dn. 23 kwietnia. W jej wyniku zostaną przedstawione konkretne propozycje zmian w odpowiednich aktach prawnych.

Roch Wróblewski, Krzysztof Bieńkowski

« powrót do spisu treści

Smok on the Water — biuletyn informacyjny przyjemniaczków — Nr 1
Polska Federacja Żeglarska