Smok on the Water

Commentare necesse est!

Różnice między dotychczas obowiązującą ustawą (art.53 o Kulturze Fizycznej), projektem PZŻ a projektem PFŻ

Stopnie żeglarskie

Ustawa o Kulturze Fizycznej Propozycje PZŻ Propozycje PFŻ

Art.53a
Bez patentu do 5 m dł jachtu

 • śródlądowy sternik — prowadzenie statków żaglowych po wodach śródlądowych, prowadzenie statków żaglowych do 8,5 m długości całkowitej w porze dziennej po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, po morskich wodach wewnętrznych
 • morski sternik — prowadzenie statków żaglowych według uprawnień śródlądowego sternika; prowadzenia statków żaglowych o długości całkowitej do 13 m po wodach Morza Bałtyckiego wraz z cieśninami duńskimi do południka 09N, po wodach morza Śródziemnego do południka przechodzącego przez Gibraltar, po wodach morza Czarnego, po pozostałych wodach morskich w strefie 20 Mm od brzegu
 • kapitan — prowadzenie statków żaglowych po wodach śródlądowych; prowadzenie statków żaglowych po wodach morskich
 • sternik lodowy — uprawniony do prowadzenia ślizgów lodowych

Międzynarodowe Świadectwo Kompetencji ICC

 • świadectwo żeglugi śródlądowej
 • świadectwo żeglugi morskiej

ICC — Międzynarodowe Świadectwo Kompetencji — należy przez to rozumieć International Certificate of Competency o którym mowa w rezolucji nr 14 i 40 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE)

Z racji marginalnego uprawiania żeglugi na ślizgach lodowych i z tego, że taka żegluga odbywa się pod nadzorem rezygnujemy z wymogu posiadania uprawnień do prowadzenia ślizgów lodowych.

[ Rozmawia kilku facetów: - Słuchajcie! Ile mamy w Polsce jachtów dłuższych niż 12 metrów? (w tle: Dwa! Kilka! Sześć! Sto!...) - A czemu pytasz? - A bo napisali dla nich specjalną ustawę, będzie się to ICC nazywać... ]

Komentarz

Nie wymaga się posiadania Międzynarodowego Świadectwa Kompetencji do kierowania jachtem od osób kierujących jachtem żaglowym lub motorowym o długości nie przekraczającej 12 m, którego napęd mechaniczny zasadniczy lub pomocniczy nie przekracza 20 kW mocy nie pozwala na przekroczenie 20 km/h [1]; które ukończyły lat 16 a osoby które ukończyły lat 13 mogą pod nadzorem osoby pełnoletniej kierować jachtem żaglowym lub motorowym o długości kadłuba nie przekraczającej 12 m i nie będącym jednostką szybką. Chcąc dopuścić żeglugę na niektórych akwenach należących administracyjnie do wód morskich a mających (z powodów administracyjnych) cechy wód śródlądowych żeglugę osobom posiadającym śródlądowe (żeglarskie, motorowe) świadectwa kompetencji proponujemy aby Minister właściwy do spraw żeglugi określił, w drodze rozporządzenia, warunki na jakich jest możliwa żegluga po morskich wodach wewnętrznych, jachtami dłuższymi niż 12m, bez stosownego świadectwa kompetencji.

Stopnie motorowodne

Ustawa o Kulturze Fizycznej Propozycje PZŻ Propozycje PFŻ

Art.53a
Bez patentu prowadzenie jednostek o napędzie mechanicznym o mocy nieprzekraczającej 5 kW.

 • sternik motorowodny — prowadzenie i obsługa statków motorowodnych o mocy silnika do 60 kW po wodach śródlądowych; prowadzenie i obsługa statków motorowodnych o mocy silnika do 60 kW po wodach morskich do 2 Mm od brzegu w porze dziennej
 • starszy sternik motorowodny — prowadzenia i obsługi statków motorowodnych po wodach śródlądowych; prowadzenia i obsługi statków motorowodnych po wodach morskich o skoku pływu nie przekraczającym 1,5 m do 12 Mm od brzegu, w porze dziennej
 • morski sternik motorowodny — prowadzenie i obsługa statków motorowodnych po wodach śródlądowych; prowadzenie i obsługa statków motorowych po wodach morskich o skoku pływu do 1,5 m.
 • kapitan motorowodny — prawo do prowadzenia i obsługi wszystkich statków motorowodnych po wodach śródlądowych i morskich
 • motorzysta motorowodny — pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach z siłowniami o mocy do 600 kW; pełnienie funkcji pomocnika kierownika maszyn na jachtach z siłowniami o mocy do 1000 kW.
 • mechanik motorowodny — uprawniony do pełnienia funkcji kierownika maszyn na statkach z siłowniami o mocy do 1000 kW.

Międzynarodowe Świadectwo Kompetencji ICC

Świadectwo żeglugi śródlądowej motorowe o poziomie kompetencji:

 • I dla jachtów rozwijających prędkość do 20 km/h;
 • II dla wszystkich jachtów motorowych oraz skuterów wraz z możliwością holowania narciarza wodnego i innych obiektów nadwodnych i latających takich jak obiekty pneumatyczne, pływające, spadochron, lotnia, spadolotnia, wiroszybowiec i inne.

Świadectwo żeglugi morskiej motorowe o poziomie kompetencji:

 • I dla jachtów rozwijających prędkość do 20 km/h;
 • II dla wszystkich jachtów motorowych oraz skuterów wraz z możliwością holowania narciarza wodnego i innych obiektów nadwodnych i latających takich jak obiekty pneumatyczne, pływające, spadochron, lotnia, spadolotnia, wiroszybowiec i inne.
[ Facet do faceta: - A reszta? - Reszta... po prostu będzie sobie pływać... ]

Komentarz

Wzorując się na krajach europejskich chcemy zezwolić na żeglugę, tzw. barek turystycznych. Proponujemy aby kierujący jachtem nie musiał posiadać świadectwa kompetencji pod następującymi warunkami:

Zezwalamy również na żeglowanie po wodach polskich posiadaczom świadectw kwalifikacji żeglarskich wydanych w innych krajach, zachowując zasadę wzajemności uznawania świadectw, oraz osobom mającym zawodowe kwalifikacje do uprawiania żeglugi.

Rejestracja jednostek pływajacych

Ustawa o Kulturze Fizycznej Propozycje PZŻ Propozycje PFŻ

Rejestracji i obowiązkowym nadzorom technicznym podlegają jednostki dłuższe niż 5m.

Obowiązkowa rejestracja jednostek żaglowych i motorowych dłuższych niż 5 m. Osobne rejestry dla jachtów morskich i śródlądowych oraz żaglowych i motorowych. Obowiązkowe przeglądy techniczne jachtów wykonywane przez inspektorów technicznych Związku, bez określenia minimalnego czasu miedzy przeglądami. Brak określenia kompetencji jakie muszą posiadać inspektorzy techniczni PZŻ. Za wszystkie w/w czynności pobierane są opłaty. Rejestr ograniczony tylko do jachtów polskich.

Jeden, wspólny rejestr jachtów żaglowych i motorowych bez rozróżnienia na jachty śródlądowe i morskie. Rejestr prowadzą Starostwa Powiatowe. Brak przeglądów technicznych. Rejestr obowiązkowy dla jachtów dłuższych niż 12m oraz tych na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Do rejestru na wniosek właściciela mogą być wpisane jednostki o długości mniejszej niż 12 m oraz należące do obywateli państw UE. Jacht po rejestracji otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Jachtowy International Certificate for Pleasure Craft o którym mowa w rezolucji nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).

[ Facet do faceta: - Jak to? Tak bez patentów? A czy to wypada? ]

Komentarz

Ponieważ prowadzenie rejestru przez stowarzyszenie nie gwarantuje odpowiedniego zabezpieczenia gromadzonych danych, brak procedur korzystania ze zgromadzonych danych przez organa administracji (np. Policja) oraz utrudniony dostęp do rejestru przez żeglarzy (rejestr centralny, prowadzony przez PZŻ, OZŻ-ty nie mogą prowadzić rejestrów) proponujemy zadania związane z rejestracją jachtów i prowadzeniem rejestrów powierzyć Starostwom Powiatowym. Starostwa prowadzą już podobny rejestr, rejestr łodzi przeznaczonych do amatorskiego połowu ryb. Opłaty rejestrowe stanowią dochód starostwa.

Rezygnujemy z obowiązku poddawania jachtów przeglądom technicznym gdyż w czasie kontroli stanu technicznego jachtu inspektor nadzoru nie jest w stanie prawidłowo określić stanu w jakim się on znajduje. Dodatkowo pozwoli to na wyeliminowanie dowolności w ocenie stanu jachtu przez inspektora, który jest finansowo zainteresowany w jak największej ilości przeglądów (brak określenia minimalnego czasu miedzy przeglądami, max 5 lat). Umożliwiamy obywatelom państw UE rejestrowanie jachtów w Polsce. Brak obowiązku dokonywania przeglądów technicznych powoduje odejście od wymogu posiadania Kart Bezpieczeństwa dla jachtów morskich.

Szkolenie i egzaminowanie na stopnie żeglarskie

Ustawa o Kulturze Fizycznej Propozycje PZŻ Propozycje PFŻ

Egzaminy stwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz stosowny dokument wydaje właściwy polski związek sportowy. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, pobiera opłatę w wysokości nie wyższej niż 500 zł — w przypadku egzaminu stwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji i 50 zł — w przypadku wydania patentu.

Egzaminy na stopnie żeglarskie i motorowodne są organizowane i przeprowadzane odpowiednio przez PZŻ oraz PZMiNW. Związki te mogą upoważnić odpowiednio Okręgowe Związki Żeglarskie lub Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego do organizacji i przeprowadzania egzaminów.

Szkolenie i egzaminy na stopnie żeglarskie i motorowodne prowadzone są odpowiednio przez osoby posiadające uprawnienia instruktora PZŻ lub PZMiNW według systemu szkolenia przyjętego odpowiednio przez te związki.

Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne stopnie żeglarskie i motorowodne oraz za czynności związane z wydaniem patentu, określa załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art.53a

Międzynarodowe Świadectwa Kompetencji wydaje oraz prowadzi ich rejestr starosta. Egzaminy przeprowadzają podmioty, które zapewniają właściwe zaplecze techniczne zapewniające możliwość potwierdzenia kwalifikacji na poziomie co najmniej minimum kompetencyjnego oraz systemu kontroli przebiegu egzaminów. Wydanie i odmowa wydania Międzynarodowego Świadectwa Kompetencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Minister właściwy do spraw żeglugi określi, w drodze rozporządzenia warunki jakie mają spełnić podmioty przeprowadzające egzaminy kompetencyjne, tryb przeprowadzania egzaminu, tryb kontroli nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, wzory Międzynarodowych Świadectw Kompetencji zgodne z załącznikiem nr 3 oraz minima kwalifikacyjne objęte egzaminem, zgodne z załącznikiem Nr 1 do rezolucji nr 40 EKG ONZ (UNECE).

Za przeprowadzenie egzaminu i wydanie zaświadczenia podmioty pobierają opłaty w wysokości przez siebie ustalonej, nie więcej niż 100 zł za egzamin teoretyczny i 150 zł za egzamin praktyczny

Komentarz

Postulujemy, aby każdy kto spełni odpowiednie wymagania mógł prowadzić szkolenia żeglarskie według przyjętego przez siebie systemu szkolenia oraz według własnych, autorskich programów, zachowując konieczne minimum kompetencji jakie żeglarz musi posiadać. Spowoduje to wzrost konkurencyjności szkoleń, poprawi jakość szkolenia oraz jego dostosowanie do potrzeb żeglarzy. Egzaminować będą mogły różne podmioty, również te które szkoliły, po spełnieniu określonych wymogów.

Przekazanie kompetencji do wydawania Świadectw Kompetencji Staroście powoduje podniesienie rangi otrzymanego dokumentu, ukróci praktyki wydawania patentów bez odbycia szkolenia lub zdania egzaminu oraz zwiększy kontrolę nad wydanymi świadectwami.

Przepisy karne

Ustawa o Kulturze Fizycznej Propozycje PZŻ Propozycje PFŻ

Art. 57. Kto narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej, podlega karze grzywny.

Kto:

 • prowadzi jacht rekreacyjny bez posiadania odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania jachtem;
 • nie dopełnia obowiązku rejestracji lub oznakowania jachtu;
 • kieruje jachtem nie posiadającym odpowiedniego wyposażenia;
 • organizuje lub prowadzi rejs z naruszeniem określonych zasad

podlega karze grzywny. Czyny, o których wyżej mowa rozpatrywane są w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komentarz

Zasady poprawnej legislacji obligują, w przypadku gdy obywatel ma się stosować do obostrzeń prawa, do stworzenia regulacji prawnych karzących za nieprzestrzeganie prawa. Dotychczasowe rozwiązania nie wypełniały tego obowiązku w stopniu dostatecznym. Zawarte w ustawie o Kulturze Fizycznej są nieprecyzyjne i dają możliwość różnorodnej interpretacji czynu na niekorzyść żeglarzy

Jeśli masz uwagi dotyczące projektu Ustawy odpowiedni formularz kontaktowy znajduje się na stronie internetowej: www.pfz.org.pl

opracował: Jacek Woźniak

[1] poprawiono błąd z wydania papierowego (przyp. autora)

« powrót do spisu treści

Smok on the Water — biuletyn informacyjny przyjemniaczków — Nr 2
Polska Federacja Żeglarska