Smok on the Water

Projekt ustawy o żeglarstwie rekreacyjnym

[ Facet do faceta: - Wszystko bardzo fajnie, ale jeśli to ustawa o braku patentów, to dlaczego tyle w niej o patentach? - Wiesz, dobry patent zawsze się przyda... ]

Czytajcie go ze zrozumieniem. W projekcie ustawy, jaki przedstawiamy dzisiaj nigdzie nie jest napisane wprost: „nie wymaga się obowiązkowych patentów”. Jest natomiast napisane: Kierowaniem jachtem żaglowym lub motorowym o długości kadłuba większej niż 12 m a także kierowanie jednostką szybką wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych Międzynarodowym Świadectwem Kompetencji stosownej kategorii. Mniejsze - można bez.

Po co odkrywać Amerykę skoro cały świat już dawno ją odkrył? Sięgamy po to co od dawna istnieje na świecie. Gotowe rozwiązania. Wymyślanie kolejnych drabinek stopni to domena PZŻ. Co kilka lat nowe eksperymenty. Oczywiście koszty ponosimy my. Restrykcje, które na początku swojego powstania wcale nie bezpieczeństwo miały głównie na celu, były stopniowo zmniejszane i transformowane. Ale system mimo, że złagodzony pozostał w gruncie rzeczy ten sam. Wcale nie zależy nam, na wprowadzeniu anarchii. Chcemy po prostu żeglować bez poczucia niższości wobec innych krajów.

Zapraszamy wszystkich do otwartej dyskusji.

www.pfz.org.pl

USTAWA [1]

z dnia ......
o żeglarstwie rekreacyjnym

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
 1. Ustawa określa zasady bezpiecznego uprawiania żeglarstwa rekreacyjnego, zasady uzyskiwania dokumentów uprawniających do prowadzenia jachtów, tryb rejestracji tych jednostek oraz ich obowiązkowe wyposażenie.
 2. Sprawy rejestracji jachtów używanych do współzawodnictwa sportowego oraz ich wyposażenia i kwalifikacji osób kierujących takimi jachtami regulują odrębne ustawy.
 3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej ustawy należy stosować inne przepisy odpowiednio.
Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. Rekreacyjna jednostka pływająca - jednostkę pływającą każdego typu przeznaczoną do celów rekreacyjnych, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m mierzonej w sposób określony w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia (...) o systemie oceny zgodności (Dz. U. ...), mających do niej zastosowanie, niezależnie od rodzaju jej napędu za wyjątkiem:
  1. kajaków i kanadyjek, gondoli i rowerów wodnych,
  2. łodzi wiosłowych
  3. desek windsurfingowych,
  4. desek surfingowych, w tym desek surfingowych z napędem mechanicznym,
  5. rekreacyjnych jednostek doświadczalnych,
  6. jednostek zanurzalnych.
 2. Jacht motorowy — rekreacyjna jednostka pływająca o napędzie mechanicznym, w tym także łódź pneumatyczna o napędzie mechanicznym, poduszkowiec i wodolot a także skuter wodny, w rozumieniu przepisów wykonawczych do ustawy z dnia (...) o systemie oceny zgodności (Dz. U. ...). Jacht motorowy może być wyposażony w inny niż mechaniczny napęd pomocniczy.
 3. Jacht żaglowy — rekreacyjna jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub innym rodzajem pędnika wykorzystującego energię wiatru. Jacht żaglowy może być wyposażony w pomocniczy napęd mechaniczny.
 4. Jednostka szybka — jacht motorowy technicznie zdolny do rozwijania prędkości po wodzie większej niż 20 km/h.
 5. Żeglarstwo rekreacyjne — żeglarstwo uprawiane na rekreacyjnych jednostkach pływających niezwiązane z zarobkowym przewozem osób i towarów a także niezwiązane z współzawodnictwem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia (...) o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. ...).
 6. Kierowanie jachtem — pełnienie funkcji kierownika statku w rozumieniu ustawy z dnia (...) o żegludze śródlądowej (Dz. U. ...) lub kapitana statku w rozumieniu ustawy z dnia (...) kodeks morski (Dz. U. ...).
 7. Żegluga prowadzona pod nadzorem — żegluga w porze dziennej na akwenie, na którym jest prowadzona ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego, a w przypadku jednostek szybkich będących skuterami wodnymi także możliwość zdalnego wyłączenia napędu.
 8. Międzynarodowe świadectwo kompetencji — należy przez to rozumieć International Certificate of Competency o którym mowa w rezolucji nr 14 i 40 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).
 9. Międzynarodowy certyfikat jachtowy — należy przez to rozmieć International Certificate for Pleasure Craft o którym mowa w rezolucji nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).

Rozdział 2
Kwalifikacje żeglarskie.

Art. 3.
 1. Od osoby kierującej jachtem wymaga się ukończenia 16 lat, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji z zastrzeżeniem ust. 2—5 oraz art.5 ust.pkt 4.
 2. Kierowaniem jachtem żaglowym lub motorowym o długości kadłuba większej niż 12 m a także kierowanie jednostką szybką wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych Międzynarodowym Świadectwem Kompetencji stosownej kategorii.
 3. Osoby które ukończyły 13 lat mogą pod nadzorem osoby pełnoletniej kierować jachtem żaglowym lub motorowym o długości kadłuba nie przekraczającej 12 m i nie będącym jednostką szybką.
 4. Nie wymaga się posiadania Międzynarodowego świadectwa kompetencji do kierowania jachtem od osób:
  1. posiadających:
   1. patent żeglarski, o którym mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia (...) o żegludze śródlądowej (Dz. U. ...), uprawniający do kierowania statkiem żeglugi śródlądowej — do kierowania jachtem w zakresie kompetencji świadectw śródlądowych;
   2. dyplom oficerski żeglugi morskiej w służbie pokładowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia (...) o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. ...) — do kierowania jachtem w zakresie kompetencji świadect morskich;
  2. posiadających uprawnienia do kierowanie jachtem uzyskane na mocy art. 53a. ustawy z dnia o kulturze fizycznej (Dz. U. ...) w zakresie określonym przez te uprawnienia;
  3. posiadających uznawane na zasadzie wzajemności, świadectwa kwalifikacji żeglarskich wydawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w określonym przez te uprawnienia.
 5. Kierowanie jachtem o innej niż polska przynależności, na polskich obszarach morskich, wymaga spełnienia przepisów prawa kraju przynależności, dotyczących kwalifikacji żeglarskich.
Art. 4.

Ustala się następujące rodzaje Międzynarodowych świadectw kompetencji:

 1. śródlądowe:
  1. motorowe I — dla kierujących jachtami motorowymi nie będącymi jednostkami szybkimi,
  2. motorowe II — dla kierujących jachtami motorowymi i jednostkami szybkimi,
  3. żaglowe — dla kierujących jachtami żaglowymi.
 2. morskie:
  1. motorowe I — dla kierujących jachtami motorowymi nie będącymi jednostkami szybkimi,
  2. motorowe II — dla kierujących jachtami motorowymi i jednostkami szybkimi,
  3. żaglowe — dla kierujących jachtami żaglowymi.
Art. 5.
 1. Międzynarodowe świadectwo kompetencji, o którym mowa w art. 3, może być wydane osobie:
  1. która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin wykazując się umiejętnościami praktycznymi i wiedzą żeglarską na poziomie określonym dla właściwego rodzaju świadectwa,
  2. która ukończyła 16 rok życia,
  3. nieposiadającej przeciwwskazań medycznych do kierowania jachtem,
 2. Osobom, które ukończyły 13 rok życia, może być wydane krajowe świadectwo kompetencji, które potwierdza analogiczny zakres kwalifikacji dla międzynarodowego świadectwa kompetencji. Krajowe świadectwo kompetencji może być, bez dodatkowych formalności, wymienione na międzynarodowe świadectwo kompetencji po ukończeniu przez posiadacza 16 roku życia. W sprawach związanych z wydawaniem krajowego świadectwa kompetencji stosuje się przepisy o wydawaniu międzynarodowego świadectwa kompetencji odpowiednio.
 3. Egzaminy przeprowadzają podmioty, które zapewniają właściwe zaplecze techniczne zapewniające możliwość potwierdzenia kwalifikacji na poziomie co najmniej minimum kompetencyjnego oraz systemu kontroli przebiegu egzaminów w tym także podmioty uprawnione do przeprowadzania egzaminów umożliwiających uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji przez państwo będące stroną Rezolucji nr 40 EKG ONZ.
 4. Egzamin składa się z pisemnej testowej części teoretycznej oraz części praktycznej. W przypadku poszerzania zakresu kompetencji egzamin nie obejmuje modułów uprzednio zaliczonych.
 5. Za przeprowadzenie egzaminu i wydanie zaświadczenia podmioty pobierają opłaty w wysokości przez siebie ustalonej, nie większej niż 100 zł za egzamin teoretyczny i 150 zł za egzamin praktyczny.
 6. Międzynarodowe świadectwa kompetencji wydaje oraz prowadzi ich rejestr starosta po przedstawieniu następujących dokumentów:
  1. zaświadczenia od podmiotu przeprowadzającego egzamin potwierdzającego pomyślne jego zdanie lub krajowe świadectwo kompetencji w przypadku wymiany w trybie określonym w art.ust. 2,
  2. dokumentu tożsamości,
  3. fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  4. oświadczenie o stanie zdrowia zadowalającym wymagania ust.pkt 3,
  5. zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich.
  1. Wydanie i odmowa wydania międzynarodowego świadectwa kompetencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Międzynarodowe świadectwo kompetencji wydaje się bezterminowo.
 7. Za wydanie międzynarodowego świadectwa kompetencji pobiera się opłaty wysokości 50 zł, przy czym opłaty dla uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50 %.
 8. Minister właściwy do spraw żeglugi powiadamia sekretariat EKG ONZ o zaakceptowaniu rez. nr 40 wraz ze szczegółami określonymi w rezolucji oraz określi, w drodze rozporządzenia warunki jakie mają spełnić podmioty przeprowadzające egzaminy kompetencyjne, tryb przeprowadzania egzaminu, tryb kontroli nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, wzory Międzynarodowych Świadectw Kompetencji zgodne z załącznikiem nr 3 oraz minima kwalifikacyjne objęte egzaminem, zgodne z załącznikiem Nr 1 do rezolucji nr 40 EKG ONZ (UNECE).
 9. Wykaz modułów wymaganych na poszczególne rodzaje świadectw kompetencji zawiera załącznik Nr 1 do ustawy.

Rozdział 3
Tryb rejestracji rekreacyjnych jednostek pływających.

Art. 6.
 1. Jachty żaglowe i motorowe zwolnione są z obowiązku rejestracji, z zastrzeżeniem ust. 2—6.
 2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy jachtów:
  1. o długości kadłuba większej niż 12 m uprawiających żeglugę morską lub żeglugę po śródlądowych drogach wodnych,
  2. używanych do działalności gospodarczej polegającej na ich wynajmowaniu.
 3. Rejestr prowadzi starosta właściwy dla siedziby właściciela jachtu.
 4. Zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 3, należy dokonać:
  1. przed rozpoczęciem użytkowania nowobudowanej rekreacyjnej jednostki pływającej,
  2. w terminie 60 dni od daty zakupu na terenie kraju,
  3. w terminie 60 dni od daty przekroczenia granicy RP w przypadku zakupu poza granicami kraju.
 5. Jachty zwolnione z obowiązku rejestracji i niewpisane do innego rejestru winny być oznaczone na kadłubie w sposób czytelny:
  1. imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania jeżeli właścicielem, współwłaścicielem posiadającym największy udział lub wyznaczoną osobą przez współudziałowców w przypadku równych udziałów jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
  2. nazwą firmy i adresem siedziby jeżeli właścicielem, współwłaścicielem posiadającym największy udział lub wyznaczoną osobą przez współudziałowców w przypadku równych udziałów jest osoba prawna lub przedsiębiorca.
 6. Jachty zwolnione z obowiązku wpisu oraz będące w budowie, mogą być wpisane do rejestru oraz wykreślone z rejestru na wniosek właściciela.
 7. Jachty zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru, o przynależności państwowej polskiej mają prawo do noszenia polskiej bandery.
 8. Wpis do rejestru, wykreślenie z rejestru oraz odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 9. Na podstawie wpisu do rejestru starosta wydaje Międzynarodowy Certyfikat Jachtowy potwierdzający przynależność państwową rekreacyjnej jednostki pływającej.
 10. Osoby, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący rezydentami, mogą zarejestrować jacht w rejestrze o którym mowa w ust. 3, pod warunkiem ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń będącego pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Za wydanie międzynarodowego certyfikatu jachtowego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 12. Minister właściwy do spraw żeglugi określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji jachtów oraz wzór międzynarodowego certyfikatu jachtowego z uwzględnieniem wymogów rezolucji nr 13 EKG ONZ (UNECE).

Rozdział 4
Obowiązkowe wyposażenie jachtów i zasady bezpieczeństwa.

Art. 7.
 1. W trakcie żeglugi jacht musi posiadać, z zastrzeżeniem ust. 3, co najmniej:
  1. Podczas uprawiania żeglugi po wodach śródlądowych oraz morskich wodach wewnętrznych, a także uprawiania żeglugi pod nadzorem:
   1. sprzęt ochrony osobistej zabezpieczający przed utonięciem, w rozumieniu przepisów wykonawczych do ustawy z dnia (...) o systemie oceny zgodności (Dz. U. ...), dla każdego członka załogi. Do czasu zużycia dopuszcza się do użytkowania osobiste kamizelki ratunkowe i asekuracyjne dopuszczone do obrotu przed dniem 1 V 2004r,
   2. koło ratunkowe lub inne funkcjonalnie zbliżony sprzęt ochrony osobistej zabezpieczające przed utonięciem, dla jachtów o długości powyżej 8 m lub posiadających kabinę,
   3. gaśnicę, w przypadku posiadania napędu mechanicznego lub źródła otwartego ognia,
  2. Podczas uprawiania żeglugi morskiej, za wyjątkiem żeglugi po morskich akwenach uznanych na mocy odrębnych przepisów za akweny treningowe oraz żeglugi pod nadzorem, prócz wyposażenia wymienionego w punkcie 1 dodatkowo:
   1. kompas,
   2. pirotechniczne środki wzywania pomocy w ilości: jedna pławka dymna wydzielająca dym koloru pomarańczowego oraz trzy rakiety koloru czerwonego. Środki pirotechniczne mogą być typu przewidzianego dla jednostek sportowych i rekreacyjnych,
   3. urządzenie do sygnalizacji akustycznej.
  3. Podczas uprawiania żeglugi w porze nocnej prócz wyposażenia wymienionego w punkcie 1 i odpowiednio 2 dodatkowo światła określone odrębnymi przepisami dla danego typu jednostki.
 2. jacht o innej niż polska przynależności, powinien być wyposażony zgodnie z przepisami prawa kraju przynależności z zastrzeżeniem ust. 3.
Art. 8.
 1. Jachty używane wyłącznie do współzawodnictwa sportowego mogą uprawiać żeglugę rekreacyjną pod warunkiem posiadania obowiązkowego wyposażenia, o którym mowa w art. 7.
 2. Jachty o których mowa w ust. 1 o przynależności państwowej polskiej mają prawo do noszenia polskiej bandery.
Art. 9.

Osoba kierująca jednostką szybką, jeżeli nie ukończyła 18 lat, może realizować uprawnienia wynikające z posiadanego świadectwa kompetencji tylko pod nadzorem osoby, pełnoletniej, posiadającej świadectwo kwalifikacji uprawniające do kierowania jednostkami szybkimi.

Art. 10.
 1. Osoba kierująca rekreacyjną jednostką pływającą jest obowiązana do upewnienia się, że posiada ona wyposażenie, o którym mowa w art. 7 właściwe do zamierzonego rejsu.
 2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1 winno znajdować się w miejscu umożliwiającym jego natychmiastowe użycie.
Art. 11.

Wynajmujący rekreacyjną jednostkę pływającą jest obowiązany pouczyć najemcę o zasadach bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem jej i zainstalowanych na niej urządzeń.

Rozdział 5
Przepisy karne

Art. 12.

Kto:

 1. kieruje jachtem bez posiadania odpowiedniego świadectwa kompetencji lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania jachtem,
 2. nie dopełnia obowiązku rejestracji lub oznakowania rekreacyjnej jednostki pływającej,
 3. kieruje jachtem, gdy jednostka nie posiada wyposażenia, o którym mowa w art. 7

podlega karze grzywny jak za wykroczenie.

Art. 13.

Czyny, o których mowa w art. 12 rozpatrywane są w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 14.

W ustawie z dnia (...) o kulturze fizycznej (Dz. U. ...) Art. 53a otrzymuje brzmienie:

Art. 53a

 1. Prowadzenie rywalizacji sportowej w dziedzinie żeglarstwa wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Polskie związki sportowe właściwe dla danego rodzaju żeglarstwa, na podstawie wewnętrznych przepisów, przeprowadzają szkolenia, egzaminy oraz wydają dokumenty, o których mowa w ust. 1.
 3. Program szkolenia, tryb przeprowadzania egzaminów oraz zakres kompetencji dla poszczególnych dokumentów podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw sportu.
 4. Jednostki pływające używane do współzawodnictwa sportowego podlegają rejestracji we właściwym polskim związku sportowym.
 5. Tryb rejestracji określają przepisy wewnętrzne właściwego polskiego związku sportowego.
 6. Dla innych organizacji o zasięgu regionalnym lub krajowym mających w zakresie działalności statutowej żeglarstwo ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”
Art. 15.

W ustawie z dnia (...) o żegludze śródlądowej (Dz. U. ...) wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 18:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rejestr statków sportowych i rekreacyjnych regulują odrębne przepisy.”
  2. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, może być wpisany statek stanowiący własność osoby lub osób fizycznych mających obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, lub osoby prawnej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo własności do statku oraz innych dokumentów, o których mowa w ust. 4”
 2. W art. 19 skreśla się ust. 2.
 3. W art. 20 skreśla się ust. 4a, 4b, 4c.
 4. W art. 23 skreśla się ust. 2.
 5. Skreśla się art. 24a.
 6. Skreśla się art. 34a
 7. W art. 70 ust. 2 skreśla się pkt 2, 3.
 8. W załączniku do ustawy skreśla się w części III poz. 4, część IIIa, część Va.
Art. 16.

W ustawie z dnia (...) kodeks morski (Dz. U. ...) wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art.23 § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Rejestrację statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m regulują odrębne przepisy.”
 2. W art. 26:
  1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Za czynności rejestrowe, o których mowa w art. 23 § 1, pobiera się opłaty rejestrowe, które stanowią dochód powiatu.”
  2. Skreśla się § 2.
Art. 17.

W ustawie z dnia (...) o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. ...) wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art.ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przepisów ustawy nie stosuje się do jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie, a także jednostek wykorzystywanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych.”
 2. W art. 7 skreśla się ust. 4
 3. W załączniku do ustawy skreśla się pozycje 15., 15.1 do 15.6 oraz pozycję 16.3

Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 18.
 1. Patenty żeglarskie wydane przez PZŻPZMiNW przed dniem wejścia ustawy w życie zachowują swoją ważność w zakresie uprawnień jakich dotyczyły.
 2. Osoby posiadające patenty żeglarskie wydane przez PZŻPZMiNW które uzyskali przed dniem wejścia ustawy w życie, mogą uzyskać świadectwo kompetencji, o którym mowa w art. 3, bez zdania egzaminu pod warunkiem wniesienia opłaty oraz złożenia dokumentów, o których mowa w art.ust.pkt 2—3 w terminie 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie, z zastrzeżeniem:
  1. świadectwo kompetencji śródlądowe motorowe I i II — osoby posiadające patent sternika motorowodnego lub wyższy
  2. świadectwo kompetencji śródlądowe żaglowe — osoby posiadające patent żeglarza jachtowego lub wyższy
  3. świadectwo kompetencji morskie motorowe I i II — osoby posiadające patent starszego sternika motorowodnego lub wyższy
  4. świadectwo kompetencji morskie żaglowe — osoby posiadające patent sternika jachtowego lub wyższy.
 3. Osoby posiadające dokumenty o których mowa w art.ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy mogą uzyskać świadectwo kompetencji, o którym mowa w art. 3, bez zdania egzaminu pod warunkiem wniesienia opłaty oraz złożenia dokumentów, o których mowa w art.ust.pkt 2—3.
 4. Rejestry statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub turystyki prowadzone na podstawie art. 26 §2 ustawy z dnia (...) Kodeks morski (Dz. U. ...) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia (...) o żegludze śródlądowej (Dz. U. ...) z dniem wejście ustawy w życie staje się rejestrem jachtów używanych do rywalizacji sportowej o którym mowa w art.53a ustawy z dnia (...) o kulturze fizycznej (Dz. U. ...)
 5. Minister właściwy do spraw żeglugi, w porozumieniu z samorządami lokalnymi, określi, w drodze rozporządzenia, akweny na których możliwa jest żegluga rekreacyjnymi jednostkami pływającymi dłuższymi niż 12 m, nie będącymi jednostkami szybkimi bez stosownego świadectwa kompetencji.
 6. Minister właściwy do spraw żeglugi określi, w drodze rozporządzenia, warunki na jakich jest możliwa żegluga po morskich wodach wewnętrznych, w rozumieniu ustawy z dnia (...) o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. ...), rekreacyjnymi jednostkami pływającymi dłuższymi niż 12 m, bez stosownego świadectwa kompetencji.
Art. 19.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA (ds. żeglugi)

z dnia ......
w sprawie trybu egzaminów, podmiotów przeprowadzających egzaminy oraz wzorów Międzynarodowych Świadectw Kompetencji

Na mocy art.ust. 9 ustawy z dnia (...) o żeglarstwie rekreacyjnym (Dz. U. ...) zarządza się co następuje

§ 1.

 1. Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania jachtami żaglowymi i motorowymi odbywa się w formie egzaminu składającego się, z części teoretycznej i praktycznej i przeprowadzanego zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.
 2. Część teoretyczna egzaminu, obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów żeglugi, oznaczenia dróg wodnych, podstawowych zasad nawigacji i locji i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.
 3. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie pisemnego testu.
 4. Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań:
  1. do każdego z pytań zaproponowane są po trzy odpowiedzi,
  2. jedna z odpowiedzi jest prawidłowa,
  3. treść pytań i odpowiedzi opracowuje komisja egzaminacyjna,
  4. warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 25 pytań.
 5. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania manewrów podstawowych w odniesieniu do rejonu uprawiania żeglugi.
 6. Egzamin odbywa się na jachcie o długości nie mniejszej niż 7m w przypadku certyfikatu dotyczącego żeglugi śródlądowej i 9 m w przypadku certyfikatu dotyczącego żeglugi morskiej.
 7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego sprawdza się zdolność zastosowania wiedzy nautycznej i technicznej w praktyce obejmującą manewry, o których mowa w art.ust. 3 ustawy.
 9. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadań wyznaczonych przez egzaminatora zgodnie z techniką kierowania jachtu oraz zasadami bezpieczeństwa i przepisami regulującymi ruch na akwenach wodnych z uwzględnieniem ogólnych zasad nawigacji, w szczególności ustalenie pozycji i wybór bezpiecznego kursu.
 10. Osoba egzaminowana uzyskuje:
  1. pozytywny wynik egzaminu, jeżeli poprawnie wykonała wyznaczone zadania
  2. negatywny wynik, jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie

§ 2.

Osoba ubiegająca się o certyfikatkompetencji przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art.ust.pkt 2 i 3 ustawy.

§ 3.

 1. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji w jednostce uprawnionej do jego przeprowadzania, zwanej dalej „ośrodkiem egzaminowania”, następujące dokumenty:
  1. wniosek,
  2. dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
  3. pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 lat.
 2. Ośrodek egzaminowania wystawia, po sprawdzeniu pod względem kompletności i poprawności wypełnienia, zaświadczenie, o którym mowa w art.ust.pkt 1 ustawy, w terminie 3 dni, po uzyskaniu przez osobę pozytywnego wyniku egzaminu.
 3. W przypadku, gdy osoba egzaminowana zdała wyłącznie egzamin teoretyczny, ośrodek egzaminowania, w terminie 3 dni, wystawia zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego egzaminu teoretycznego.

§ 4.

 1. Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu i informuje zainteresowane osoby, oraz starostę właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą , z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Ośrodek egzaminowania wyznacza dodatkowy termin egzaminu praktycznego, jeśli egzamin nie mógł się odbyć z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.
 3. Starosta ma prawo wyznaczyć obserwatora egzaminu.
 4. W przypadku gdy osoba, o której mowa w § 2, uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego lub praktycznego, albo nie przystąpiła do egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu po wcześniejszym uiszczeniu odpowiedniej opłaty za egzamin.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 3, obowiązana jest zgłosić się na egzamin w wyznaczonym terminie.
 6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin, na podstawie posiadanego przez nią dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.
 7. Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami jest uprawniony do:
  1. legitymowania osób egzaminowanych,
  2. żądania poddania się przez osobę egzaminowaną badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że osoba ta znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.
 8. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiada ośrodek egzaminowania. Ośrodek egzaminowania ma obowiązek nie dopuścić do egzaminu lub przerwać egzamin w razie niemożności rzetelnego i bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu.
 9. Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora, jeżeli w jego trakcie:
  1. osoba egzaminowana nie panuje w wystarczającym stopniu nad jachtem,
  2. dalsze prowadzenie jednostki zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na jachcie lub osób trzecich.
 10. Egzamin może zostać przerwany:
  1. na wniosek osoby egzaminowanej,
  2. przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub obserwatora, w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone warunki bądź zasady przeprowadzania egzaminów.
 11. W przypadku, gdy egzamin został przerwany w trybie ust. 9 pkt 1 uznaje się, że osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.

§ 5.

 1. Podczas przeprowadzania egzaminu w sali egzaminacyjnej lub praktycznego na jachcie, mogą przebywać osoby zdające egzamin i egzaminatorzy przeprowadzający go a także inne osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu egzaminu.
 2. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, może zgłaszać do starosty za pośrednictwem komisji egzaminacyjnej skargi i zastrzeżenia w razie niezgodności jego przebiegu z obowiązującymi przepisami - w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia.

§ 6.

Egzaminy może prowadzić ośrodek egzaminowania, który zapewni:

 1. miejsce umożliwiające przeprowadzenie egzaminu pisemnego,
 2. odpowiednią liczbę egzaminatorów,
 3. jachty odpowiedniej wielkości przeznaczonymi do przeprowadzania egzaminów w liczbie umożliwiającej obsługę egzaminów.

§ 7.

 1. Zgodę na prowadzenie działalności w zakresie przeprowadzania egzaminów na świadectwa kompetencji, odmowę na prowadzenie takiej działalności a także cofnięcie zgody wydaje starosta w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu przez podmiot wymogów określonych w § 6.
 2. Podmioty uprawnione do przeprowadzania egzaminów umożliwiających uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji przez państwo będące stroną Rezolucji nr 40 EKG ONZ, o których mowa w Art.ust. 2 ustawy, może uzyskać zgodę o której mowa w ust. 1, jeżeli:
  1. posiadają system egzaminowania zapewniający potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na poziomie minimum kompetencyjnego, oraz
  2. system kontroli przebiegu egzaminów zapewnia ich przebieg zgodny z systemem egzaminowania, albo jeżeli świadectwa kwalifikacji żeglarskich wystawiane przez tę zagraniczną organizację zostały uznane za odpowiadające międzynarodowemu certyfikatowi kompetencji przez państwo będące stron Rezolucji nr 40 EKG ONZ.
 3. System egzaminowania podlega ocenie pod względem:
  1. kontroli spełnienia warunków przystąpienia do egzaminu
  2. wymaganego przygotowania i kwalifikacji egzaminatorów
  3. niezależności egzaminatorów od jednostek prowadzących szkolenie
 4. zakresu merytorycznego egzaminu
 5. wymaganych w trakcie egzaminów pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu
 6. stosowanej formy egzaminu i wskazań_ metodycznych
 7. systemu oceniania, zasad prowadzenia egzaminów oraz stosowanej dokumentacji procesu egzaminacyjnego, w tym jej archiwizacji
 8. stosowanych wzorów dokumentów i świadectw oraz ich rejestracji.

§ 8.

 1. Egzaminatorem może być osoba która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. w dniu rozpoczęcia rejsu posiada uprawnienia do kierowania danym typem jachtu, niezależnie od wielkości jachtu na którym odbywa się egzamin, lub uprawnienia o których mowa w art.ust. 2 pkt 2—4 ustawy, nie krócej niż 3 lata,
  3. uprawnienia, o których mowa w pkt2 nie mogą być węższe niż wynikające ze świadectwa kompetencji na które przeprowadzany jest egzamin,
  4. posiada odpowiednie doświadczenie żeglarskie odpowiadające akwenowi pływania, charakterystyce i wielkości jachtu, zainstalowanym na jachcie instalacjom i urządzeniom,
  5. wykazała się ciągłością praktyki w przeciągu ostatnich pięciu lat nie mniej niż 150 godzin.
 2. Warunki o których mowa w ust.pkt 3 i 4 także uznaje się za spełnione jeżeli osoba posiada:
  1. licencję trenera lub instruktora o której mowa w art. 45 ustawy z dnia (...) o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. ...)
  2. uprawnienia instruktora właściwego polskiego związku sportowego

§ 9.

 1. Jachty przeznaczone do egzaminowania powinny być:
  1. sprawne technicznie,
  2. oznaczone i wyposażone w sposób określony w art. 7 ustawy,
  3. wyposażone w napęd mechaniczny zapewniający sprawne i bezpieczne wykonywanie zadań egzaminacyjnych.
 2. Osoby egzaminowane w czasie egzaminu praktycznego powinny być ubrane w odpowiednie środki ochrony osobistej zabezpieczające przed utonięciem.
 3. Egzamin praktyczny powinien być przeprowadzany przy użyciu jachtów:
  1. stanowiących własność ośrodka egzaminowania lub będących w jego dyspozycji,
  2. stanowiących własność osoby egzaminowanej lub będącym w jej dyspozycji.

§ 10.

Egzamin, przeprowadza komisja złożona z egzaminatorów w składzie 3-osobowym z udziałem:

 1. przewodniczącego komisji,
 2. dwóch członków komisji.

§ 11.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, który niezwłocznie przekazuje staroście właściwemu dla miejsca odbywania egzaminu.

§ 12.

Wzór świadectwa kompetencji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 13.

Skargi na przebieg egzaminu oraz odwołania od wyniku egzaminu rozpatrywane są w trybie ustawy z dnia (...) kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. ...)

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA (ds żeglugi)

z dnia ......
w sprawie rejestru jachtów rekreacyjnych

Na podstawie art.ust. 12 ustawy z dnia (...) o żeglarstwie rekreacyjnym (Dz. U. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia rejestru jachtów rekreacyjnych oraz wzór dokumentu rejestracyjnego.

§ 2.

 1. Zgłoszenia jachtu o którym mowa w art.2 ust. 2 albo 3 ustawy, zwanego dalej „jachtem”, do polskiego rejestru jachtów dokonuje właściciel.
 2. Jacht, którego właścicielem jest osoba o której mowa w art.ust. 9 ustawy zgłasza jej pełnomocnik.

§ 3.

Zgłoszenie jachtu do rejestru powinno być pisemne i zawierać:

 1. proponowaną nazwę jachtu;
 2. rok zakończenia budowy;
 3. numer kadłuba lub numer identyfikacyjny kadłuba (HIN) - jeżeli został nadany;
 4. określenie głównego materiału kadłuba;
 5. długość i szerokość jachtu;
 6. rodzaj napędu głównego; rodzaj silnika (przyczepny lub wbudowany);
 7. oznaczenie i adres właściciela lub wszystkich współwłaścicieli jachtu.

§ 4.

 1. Do zgłoszenia jachtu do rejestru należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w zgłoszeniu, a w szczególności:
  1. odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu, a dla jachtu budowanego systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego;
  2. wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej - jeżeli właścicielem jachtu jest ta osoba.
 2. Dla jachtów będących w użytkowaniu w dniu wejścia w życie rozporządzenia rok zakończenia budowy oraz stwierdzenie nabycia jachtu ustala się na podstawie oświadczenia właściciela.

§ 5.

 1. W rejestrze wpisuje się nazwę jachtu proponowaną w zgłoszeniu z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli nazwę stanowią słowa powszechne uznane za wulgarne lub obraźliwe organ dokonujący rejestracji wydaje postanowienie uzupełnieniu wniosku o nazwę bez rzeczonych zastrzeżeń. Na postanowienie służy zażalenie.
 3. Nieuzupełnienie wniosku o nazwę skutkuje wpisaniem jachtu do rejestru bez nazwy.
 4. Nie wymaga się aby nazwa była niepowtarzalna.
 5. Numer rejestracyjny jachtu tworzy skrót: literowe oznaczenie województwa, oznaczone przez wojewodę dwuliterowe oznaczenie starostwa, myślnik i kolejny numer z rejestru.
 6. Właściciela jachtu oznacza się przez podanie:
  1. w odniesieniu do osoby prawnej - pełnej nazwy i siedziby osoby prawnej lub nazwy i siedziby jej zakładu głównego lub oddziału oraz numeru identyfikacji statystycznej REGON - jeśli został nadany;
  2. w odniesieniu do osoby fizycznej - imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, obywatelstwa oraz numeru PESEL, a w przypadku cudzoziemca - numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy organu, który wydał ten dokument;
  3. jeżeli jacht stanowi przedmiot współwłasności, podaje się rodzaj współwłasności.

§ 6.

Po wpisaniu do rejestru jacht otrzymuje certyfikat jachtowy, będący dokumentem rejestracyjnym, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7.

Certyfikat jachtowy uprawnia do noszenia polskiej bandery.

§ 8.

 1. Właściciel jachtu jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia zmiany okoliczności wpisanych w rejestrze lub nowych okoliczności podlegających wpisowi, w terminie 30 dni od dnia ich powstania, wraz z dowodami stwierdzającymi te okoliczności.
 2. W razie niezgłoszenia przez właściciela okoliczności podlegających wpisowi do rejestru organ rejestrujący może dokonać wpisu z urzędu, zaznaczając to przy wpisie.
 3. Po wprowadzeniu zmian w księdze rejestrowej wystawia się nowy certyfikat.

§ 9.

Właściciel jachtu obowiązany jest w sposób czytelny nanieść na burty jachtu jego nazwę oraz numer.

§ 10.

Z rejestru wykreśla się jacht, który:

 1. zatonął lub uległ zniszczeniu;
 2. zaginął;
 3. został wpisany do innego rejestru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy jest z obowiązku rejestracji zwolniony — na pisemny wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA (ds. żeglugi)

z dnia ......
w sprawie wykazu akwenów na których możliwa jest żegluga jachtami dłuższymi niż 12 m wyposażonymi w napęd mechaniczny pozwalający rozwijać prędkość do 20 km/h bez stosownego świadectwa kompetencji.

Na mocy art. 19 ust. 6 ustawy z dnia (...) o żeglarstwie rekreacyjnym (Dz. U. ...) zarządza się co następuje:

§ 1.

Na akwenach, których wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia, kierujący jachtem nie musi posiadać świadectwa kompetencji pod następującymi warunkami:

 1. Długość jachtu nie przekracza 20 m
 2. Cechy konstrukcyjne jachtu nie pozwalają osiągać prędkości większej niż 20 km/h
 3. Żegluga odbywa się w porze dziennej, przy dobrej widoczności.
 4. Kierujący jachtem jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Kierujący jachtem jest jego właścicielem lub współwłaścicielem albo właściciel, lub osoba przez niego upoważniona, udzieliła szczegółowego instruktażu prowadzenia jachtu oraz zapoznała kierującego z lokalnymi warunkami żeglugi.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.


ROZPORZĽDZENIE MINISTRA (ds. żeglugi)

z dnia ......
w sprawie warunków na jakich możliwa jest żegluga po morskich wodach wewnętrznych jachtami o długości przekraczającej 12 m bez stosownego świadectwa kompetencji.

Na mocy art. 19 ust. 5 ustawy z dnia (...) o żeglarstwie rekreacyjnym (Dz. U. ...) zarządza się co następuje:

§ 1.

Kierujący jachtem po morzu terytorialnym nie musi posiadać stosownego świadectwa kompetencji pod następującymi warunkami:

 1. Długość jachtu nie przekracza 16 m.
 2. Jacht posiada wyposażenie o którym mowa w art. 7 ustawy przewidziane dla jachtów uprawiających żeglugę morską.
 3. Żegluga odbywa się w porze dziennej, przy dobrej widoczności i wietrze o sile do 5 B.
 4. Kierujący posiada świadectwo kompetencji dla danego typu jachtu na wody śródlądowe lub inny uznany dokument potwierdzający minima kwalifikacyjne dla danego typu jachtu
 5. Kierujący jachtem jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Na pokładzie jachtu znajduje się dowolne urządzenie radiowe pozwalające nawiązać łączność jak stacja UKF lub telefon komórkowy.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] Poprawiono numerację z wydania paierowego na zgodną z Zasadami techniki prawodawczej. Z powodu ograniczenia html punkty i litery zamiast z nawiasem zapisane są z kropką (tak, jak ustępy). W przeglądarkach starego typu, nie obsługujących CSS lub z wyłączoną obsługą CSS litery (podział punktów) zostaną zamienione na kolejne liczby.

« powrót do spisu treści

Smok on the Water — biuletyn informacyjny przyjemniaczków — Nr 2
Polska Federacja Żeglarska